Jaarverslagen

jaarverslag 2016jaarverslag 2015SGHMP jaarverslag 2014SGHMP jaarverslag 2013SGHMP jaarverslag 2012

Gegevens t.b.v. verplichtingen voor ANBI

Naam: Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea
KvK:27347650
RSIN: 820964542
Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag
Postbus 30313, 2500 GH Den Haag
Telefoon: 070-3381458
Email: secretariaat@projectenbureauhm.nl
Website: www.cultuurmenu.nl

Doelstelling

Het dienen van de collectieve belangen van musea in de regio Haaglanden.

Beleidsplan Cultuurmenu

Het Cultuurmenu biedt het Haagse primair onderwijs een educatie programma van negentien Haagse erfgoedinstellingen.
Het programma is voor de hele school van groep 1 tot en met groep 8.
Ingaande september 2017 is het educatie programma ook beschikbaar voor het Voortgezet onderwijs voor de groepen 1 tot en met 3.

Doelstellingen Cultuurmenu

De leerling ervaart dat een erfgoedinstelling een plek is waar:

 • mensen elkaar kunnen ontmoeten;
 • je ervaringen kunt uitwisselen;
 • kunt nadenken en met elkaar in gesprek gaan  over maatschappelijk relevante kwesties;
 • e vragen mag stellen en kritisch mag zijn;
 • je uitgedaagd wordt om creatief te denken;
 • mogelijkheden zijn tot discussie en reflectie.

De erfgoedinstellingen die meedoen aan het Cultuurmenu willen ook bereiken dat leerlingen:

 • de verscheidenheid en rijkdom van het cultureel erfgoed binnen hun eigen stad en leefomgeving waarnemen en beleven;
 • door het volgen van de cultuurmenulessen geïnspireerd raken en enthousiast worden, zodat ze zich op cultureel gebied verder kunnen ontwikkelen;
 • ontdekken dat erfgoedinstellingen centra zijn waar ze ook de boeiende, leuke en plezierige kanten van kunst en cultuur kunnen ontdekken en beleven;
 • op bijzondere locaties komen waar ze merken dat de verhalen en feiten van een collectie met die plek verbonden zijn, maar ook met hun eigen kennis en ervaringen;
 • vaker in schoolverband naar een erfgoedinstelling gaan en hiermee een kans krijgen die ze van huis uit niet altijd wordt aangeboden.

Tot slot willen we bereiken dat wij als erfgoedinstellingen structureel samenwerken met de scholen, zodat het inhoudelijk programma van het Cultuurmenu blijft aansluiten op het schoolcurriculum en bij de vakken die op school behandeld worden.

Bestuur

 • G.W.B. van Nooten, voorzitter
 • J.A. Smit, secretaris
 • R.P. Heidt, penningmeester
 • F. Visser, lid
 • F.E. van der Schoot, lid

De bestuurders ontvangen geen beloning.
Er is een personeelslid parttime werkzaam voor de stichting.
De beloning is marktconform.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling

Het nu lopende schooljaar 2016-2017 wordt na afloop geëvalueerd

Verkorte balans en staat van baten en lasten, met toelichting

De getallen zijn vermeld (afgerond) in hele €.

Balans per 31 december 2016

Vorderingen en overlopende activa115.009
Liquide middelen104.808
Totaal activa219.817
Algemene reserve28.085
Bestemmingsreserve12.119
40.204
Belastingen en premies sociale verzekeringen3.409
Overige schulden en overlopende passiva176.204
Totaal passiva219.817

Staat van baten en lasten over 2016

Opbrengsten uit lessen voor scholen171.085
Subsidie van Gemeente Den Haag24.000
Overige subsidieverstrekkers156.280
Totaal baten351.365
Directe kosten:
Vervoerskosten, leskosten,promotiekosten262.909
Organisatiekosten planning vervoer en lessen28.479
291.388
Indirecte kosten:
Personeelskosten46.446
Huisvestingskosten3.059
Algemene kosten5.572
55.077
Rentebaten0
Saldo baten en lasten:
Bestemmingsfonds400
Algemene reserve4.500
4.900

Enige toelichtingen bij de balans:

Vorderingen
Het grootste deel van de vorderingen heeft betrekking op de opbrengsten van de lessen aan scholen. De stichting kan pas in februari van het volgende jaar de gegeven lessen in de maanden augustus-december factureren.

Bestemmingsreserve
Het bestemmingsfonds betreft ontvangen bijdragen die zijn verstrekt met als doel te worden besteed aan het project Cultuurmenu.

Overige schulden
Onder deze post zijn vooruit ontvangen bijdragen opgenomen voor een bedrag van € 106.100. De leskosten over de periode augustus-december van € 43.928 zijn betaald in het volgende jaar.
De overige posten zijn van minder belang.

Enige toelichtingen bij de staat van baten en lasten:
Voor deelname aan de lessen wordt aan scholen € 6,50 per leerling berekend.
De subsidies worden verstrekt door twaalf fondsen en bedrijven.
Het merendeel van deze verstrekkers doen dit al jaren.
De directe kosten betreffen voornamelijk uitgaven voor het vervoer van leerlingen en de kosten voor het geven van lessen door musea en erfgoedinstellingen.