Omschrijving Cultuurmenu VO

21 museumlessen/workshops

Een Cultuurmenu VO museumles is onderdeel van een menu en bestaat uit een les in één van de musea met voorbereidend en verwerkingsmateriaal.
De lessen/workshops kunnen voor elke klas binnen de menu’s afzonderlijk geboekt worden.

Lesmaterialen

Bereid de leerlingen goed voor op de lessen. Vanaf september 2020 staan alle lesmaterialen online.
Het gebruik van de lesmaterialen draagt bij aan het welslagen van de les. Leerlingen zullen de les beter in de context kunnen plaatsen als ze voorbereid zijn op het museumbezoek en de cultuurmenules na afloop in de klas evalueren.

De lessen/workshops zijn opgebouwd uit een receptief, productief en een reflecterend deel. Zo zullen de leerlingen kijken, luisteren, onderzoeken, een creatief proces volgen, zelfstandig opdrachten uitvoeren en de opgedane kennis en ervaring interpreteren. De lessen/workshops duren 75 minuten.

Leerlijn Kunst en cultuur

CKV en kunstvakken

Negen deelnemende Haagse Musea hebben uiteenlopende kunstcollecties. De leerlijn ‘Kunst en cultuur’ van het Cultuurmenu VO heeft als doel: een brede verdiepende bijdrage te leveren aan de oriëntatie van leerlingen op het gebied van kunst en cultuur. Deze leerlijn is een vervolg op de kerndoelen van Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs en de leerlijn van het Cultuurmenu PO: kennismaken met cultureel erfgoed.
De leerlingen kunnen gedurende drie jaar, ieder jaar een museumles volgen bij tentoonstellingen of vaste collecties van diverse musea. Binnen deze lessencyclus is een thematische verbinding gemaakt, deze staan beschreven in de omschrijvingen van het betreffende menu.

De leerlingen verdiepen hun kennis op het gebied van beeldende kunst en samenhang binnen de kunsten. Ze leren kunst in de maatschappelijke context te plaatsen en leren kunst beter te begrijpen. Ze reflecteren op eigen werk en op het werk van beroemde kunstenaars.

Leerlijn ‘Maatschappijvakken’

Maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde, filosofie

Den Haag heeft meer dan 20 musea/erfgoedinstellingen, herinneringscentra maar ook een stads- en een nationaal archief. Hier zijn naast alle kunstcollecties ook allerlei andere soorten collecties te vinden, waaronder historische collecties, ook is er immaterieel cultureel erfgoed en gebouwd erfgoed.
Via de leerlijn ‘Maatschappijvakken’ oriënteren de leerlingen zich op dit collectiegebied van 12 Haagse deelnemende musea.

De leerlijn Maatschappijvakken van het Cultuurmenu VO heeft als doel: een brede verdiepende bijdrage te leveren aan de kennis van leerlingen van verschijnselen uit de actuele werkelijkheid vanuit maatschappelijke, geschiedkundige en aardrijkskundige, filosofische context. De lessen bouwen voort op de kerndoelen uit het primair onderwijs die horen bij ‘Mens en samenleving’, ‘Ruimte en tijd’ en ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.

Binnen deze leerlijn staat de persoonlijke betrokkenheid van de leerlingen centraal. Ze worden in de lessen gestimuleerd om vragen te stellen, hun inlevingsvermogen te vergroten, een open en verkennende houding als doel en middel te hebben en een eigen standpunt te bepalen. De leerlingen leren om te werken met bronnen en onderzoeksobjecten welke zijn afgestemd op het niveau van de klas. De museumlessen hebben als doel een bijdrage te leveren aan het opbouwen van een persoonlijk kader, waardoor leerlingen de wereld in al haar complexiteit beter leren begrijpen.

Binnen ieder menu wordt met gezamenlijke thema’s en kerndoelaccenten gewerkt aan de kerndoelen in het VO. Ieder museum binnen het menu geeft les aan een vooraf bepaald leerjaar. Daardoor is de lesinhoud zoveel mogelijk afgestemd op het schoolcurriculum, de leeftijd van de leerling en de leerstof die op school gegeven wordt.

WO II en 75 jaar vrijheid en meer thema’s

Het jaar 2020 staat in het teken van ‘75 jaar vrijheid’ en in 2021 wordt er landelijk aandacht besteed aan ‘mensenrechten, dekolonisatie en internationalisering’. In menu E, F en G komen deze onderwerpen terug, Menu G is nieuw, hieraan doet mee het Nationaal Monument Oranjehotel, het Indisch Herinneringscentrum en het Museon. Menu D heeft een nieuw thema: ‘Haagse bronnen’.

cultuurmenu rondleiding
fotografie: Chelsey Honders

Doelstellingen Cultuurmenu VO

De leerling ervaart dat een museum een plek is waar:

 • mensen elkaar kunnen ontmoeten;
 • je ervaringen kunt uitwisselen;
 • je kunt nadenken en met elkaar in gesprek kunt gaan over maatschappelijk relevante kwesties;
 • je vragen mag stellen en kritisch mag zijn;
 • je uitgedaagd wordt om creatief te denken;
 • mogelijkheden zijn tot discussie en reflectie.

De musea die meedoen aan het Cultuurmenu VO willen bereiken dat leerlingen:

 • de verscheidenheid en rijkdom van het cultureel erfgoed binnen hun eigen stad en leefomgeving waarnemen en beleven;
 • door het volgen van de cultuurmenulessen geïnspireerd raken en enthousiast worden, zodat ze zich op cultureel gebied verder kunnen ontwikkelen;
 • ontdekken dat erfgoedinstellingen centra zijn waar ze boeiende, leuke en plezierige kanten van kunst en cultuur kunnen ontdekken en beleven;
 • op bijzondere locaties komen, waar ze merken dat de verhalen en feiten van een collectie met die plek verbonden zijn, maar ook met hun eigen kennis en ervaringen verbonden kunnen zijn;
 • vaker in schoolverband naar een museum gaan en hiermee een kans krijgen die ze misschien van huis uit niet altijd wordt aangeboden.

Tot slot willen de erfgoedinstellingen bereiken dat er structureel wordt samengewerkt met de scholen, zodat het inhoudelijk programma van het Cultuurmenu VO blijft aansluiten op het schoolcurriculum en bij de vakken die op school gegeven worden.

Aansluiting bij overige vakken en kerndoelen

Tijdens alle museumlessen wordt veel aandacht besteed aan de Nederlandse taal. Per cultuurmenules is, naast de keuze voor het gezamenlijke kerndoelaccent, ook gekozen uit de overige kerndoelen behorend bij Kunst en cultuur en Maatschappijvakken. Centraal in elke cultuurmenules staat de museumcollectie en de bijbehorende verhalen van ieder deelnemend museum.

Didactische aanpak van de lessen

Alle museumlessen voldoen aan een aantal didactische richtlijnen;

  1. Het bijbrengen van vaardigheden die horen bij de volgende competenties:kijken en luisteren;
   • onderzoeken, analyseren en verslag doen;
   • produceren en presenteren;
   • reflecteren en evalueren.
  2. Het leveren van een bijdrage aan taalbeheersing;
  3. Rekening houden met de ‘21st century skills’ met accenten op cultureel burgerschap, cultureel zelfbewustzijn, ontwikkeling van creativiteit.

Zie ook het uitgewerkte leerlijnen schema van beide leerlijnen.

Deelnamekosten per leerling per les

Deelname aan de lessen kost per les € 5,95 per leerling.
Dit bedrag kan ook verrekend worden met de CJP Cultuurkaart van de school.

Voorbereidend en verwerkend lesmateriaal voor op school

Vanaf september 2020 kan het lesmateriaal gratis worden gedownload.
De museumles van Cultuurmenu VO begint en eindigt op school met het maken van het voorbereidende en verwerkende lesmateriaal. Het is belangrijk dat de leerlingen goed voorbereid zijn op het bezoek en de museumles na afloop goed verwerken.

Busvervoer

Busvervoer kan tegen een gereduceerd tarief geboekt worden. De buskosten zijn € 35,00 per klas. Betalen met CJP Cultuurkaart is mogelijk. Het busvervoer kan tijdens het online inschrijven voor deelname aan het Cultuurmenu VO op de website direct mee geboekt worden www.cultuurmenu.nl/versie2020/voortgezetonderwijs. Scholen van buiten de regio kunnen met eigen vervoer komen.

Busvervoer

Een half uur voor aanvang van de les staat de bus klaar op de afgesproken opstapplek.
Is de rijafstand langer, dan belt de busmaatschappij de school om een andere tijd af te spreken. Zelf bellen met de busmaatschappij BAB VIOS Touringcars kan ook: 0174 315090 (ma t/m vrij 9-17)
Als er busvervoer is geboekt dan wordt u als begeleider vriendelijk verzocht erop toe te zien dat de leerlingen een half uur van tevoren klaar staan op de afgesproken opstapplek. Als de groep te laat komt kan het museum niet de gehele les geven, omdat er aansluitend vaak volgende museumlessen gepland staan.

Groepsgrootte

De maximale omvang van de groep wordt per museum bepaald. Dit is per museum te vinden in deze brochure en op de website www.cultuurmenu.nl. Als de groepsgrootte op het moment van vertrek zal afwijken van het aantal dat bij inschrijving is opgegeven, geef dit dan tijdig door bij voorkeur via de eigen account van de school op de homepage of aan cultuurmenu@bezoekplanner.nl. Dit is belangrijk voor het museum en het aantal zitplaatsen in de bus. De groep wordt gesplitst als er voor een les een grotere groep leerlingen is opgegeven dan is toegestaan.

Aantal begeleiders vanuit school

Bij iedere workshop/lesomschrijving in de brochure en op de website staat per museum het gewenste aantal begeleiders genoemd. Het is helaas niet mogelijk om meer begeleiders mee te nemen dan wordt aangegeven. Dit heeft te maken met de ontvangstmogelijkheid en met het aantal zitplaatsen in de bus, mocht er busvervoer zijn aangevraagd.

Lesmomenten, lestijden en tijdsduur van de les

De lessen van het Cultuurmenu VO worden gegeven in drie periodes: oktober tot en met december, januari tot en met april en mei tot en met 17 juli. De lestijden zijn: 9.15 uur, 10.45 uur en 13.30 uur. De museumlessen duren 75 minuten.

Inschrijven kan vanaf 4 mei 2020 t/m 2 JULI 2021.

 • Van 4 mei tot en met 31 oktober kan de school in het online boekingssysteem per museum uit beschikbare data kiezen;
 • Daarna kan de school in het onlineboekingssysteem aangeven in welk deel van de maand er een les gewenst wordt. Ons roosterteam gaat dan zelf de musea verzoeken of er beschikbare data zijn en dit wordt teruggekoppeld naar de school.
 • Busvervoer is mogelijk tot en met april 2021 alleen voor scholen uit de regio Den Haag (Den Haag, Wassenaar, Rijswijk, Delft, Leidschendam, Voorburg, Westland);
 • Van 1 mei tot en met 17 juli (dag voor de zomervakantie) is er geen busvervoer beschikbaar, klassen kunnen wel met eigen vervoer komen.
 • Scholen van buiten Den Haag en de regio kunnen alleen deelnemen als ze met eigen vervoer komen.

Op maat aanvragen voor projectdag/week kan ook

Voor een projectweek/dag kan er ook voor een aantal klassen tegelijk een aanvraag worden gedaan. Stuur een email met uw vraag naar cultuurmenu@bezoekplanner.nl en sbal@cultuurmenu.nl. Hiervoor wordt per verzoek/per klas € 5,50 kosten in rekening gebracht. In nauw overleg met de school worden er lesmomenten en eventueel busvervoer geregeld. Dit bedrag kan ook betaald worden met de CJP kaart.

Opgeven van klassen en reserveren

Bij het aanmaken van een reservering wordt gevraagd diverse gegevens in te vullen. Wilt u dit zo nauwkeurig mogelijk doen, dit is belangrijk voor het samenstellen van het rooster.

Vult u bij de gegevens altijd in:

 • alle klassen die u wilt opgeven met het juiste aantal leerlingen per klas
 • het niveau van de groep
 • de naam van de klassendocent die meegaat

Vervolgens wordt het leerjaar van de klas aangegeven. Daarna worden de beschikbare musea getoond. Na het selecteren van een museum kan een keuze worden gemaakt uit één van de beschikbare data.

Tenslotte wordt gevraagd of uw school nog gebruik wil maken van de huidige CJP Cultuurkaart van het schooljaar 2019/2020 of van het nieuwe schooljaar 2020/2021, of geen gebruik wil maken van deze kaart.

Subsidie Gemeente Den Haag

De Gemeente Den Haag geeft € 5,00 per leerling subsidie aan Haagse scholen die aangesloten zijn bij de CJP Cultuurkaart. Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u de klassen inschrijven via de website van CultuurSchakel.

Reserveringen en start Cultuurmenu VO

Op de website kan de school altijd de reserveringen bekijken. Na de reservering is er per boeking nog 2 dagen bedenktijd, daarna zijn de reserveringen definitief. De eerste museumlessen zullen in oktober 2020 van start gaan.

Annuleren

Het is altijd mogelijk om een les te annuleren. De reden van annulering bepaalt of de klas in aanmerking komt voor een vervangende les. Restitutie van het lesgeld vindt bij annulering niet plaats, tenzij het gaat om een geval van overmacht of een uitzonderlijke situatie (extreme weersomstandigheden, plotselinge ziekte). Op het beheeraccount van de school kunnen de lessen geannuleerd worden. Daar wordt ook gevraagd om de reden en of er een ander lesmoment wordt gewenst. Afhankelijk van de reden krijgt de school een vervangende datum voor de les. Deze vervangende les kan in rekening worden gebracht als de reden van annulering niet valt onder een situatie van overmacht.

Relevante wijzigingen voor het rooster doorgeven

Alle andere relevante zaken als: wijziging aantal leerlingen, adreswijziging, opstapplaatswijziging, achteraf splitsing van groepen kunnen bij voorkeur via het account van de school worden doorgegeven, op de homepage staat een berichten icoon met ‘stuur een bericht’. U kunt eventueel ook een e-mail sturen aan de helpdesk: cultuurmenu@bezoekplanner.nl

Verhindering van de groep binnen 24 uur

Als een groep door omstandigheden is verhinderd om naar een les te gaan:

1.Bel als de verhindering speelt binnen 24 uur eerst met de hotline TELEFOONNUMMER HOTLINE: 0174-315090
Deze wordt bemand door de busmaatschappij de BAB VIOS Touringcars. Bellen met de hotline kan alleen op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

2. Kijk voor het annuleren van lessen onder de knop ‘KEUZE UIT 7 MENU’S‘ en lees dan onder de kopjes: Verhinderd voor deelname aan lessen van het Cultuurmenu? En Annuleren van de museumlessen.

Hoe annuleren

Wilt u een reservering annuleren die niet binnen 24 uur plaats vindt, volg dan in uw account de instructies.
Of de groep in aanmerking komt voor een andere les, hangt af van de reden van annulering, er wordt via een mailberichtensysteem een andere les gezocht. Uitzonderingsgevallen worden apart door het Projectenbureau Haagse Musea beoordeeld. Bij een annulering van een les krijgen de betrokken school, het museum en de busmaatschappij een e-mail en de les krijgt de status ‘geannuleerd’.

Evaluatieformulieren en klankbordvergadering

Op de website van het Cultuurmenu VO staan evaluatieformulieren voor de leerkrachten en voor de directie/cultuurcoördinatoren. Ingevulde formulieren komen terecht op het Projectenbureau Haagse Musea en bij het betreffende museum waar de les is gevolgd. Door het invullen van de formulieren draagt u bij aan het zo optimaal laten verlopen Cultuurmenu VO. Ook vindt er ieder jaar een klankbordvergadering plaats. Alle deelnemende scholen ontvangen hiervoor een uitnodiging. Voor de leerlingen is een eenvoudig evaluatieformulier gemaakt. Na de lessen krijgt de leerkracht een brief uitgedeeld waarop staat hoe dit werkt, het is altijd vrijblijvend om hier aan deel te nemen.

Cultuurmenu VO: Leerlijn kunst en cultuur Cultuurmenu VO: Leerlijn ‘maatschappijvakken’
MENU A:
Beeldende kunst,
verzamelen, Scheveningen
MENU B:
Toegepaste en autonome
kunst, wat is het verschil?
MENU C:
Meesterwerk en
vakmanschap in de kunst
MENU D:
De geschiedenis bewaren
en verzamelen
MENU E:
Oorlog, vrede en
mensenrechten
MENU F:
Migratie, samenleven,
burgerschap
MENU G:
WO II en 75 jaar vrijheid
Klas 1 Klas 1
Muzee Scheveningen Kinderboekenmuseum Fotomuseum Den Haag Haags Historisch Museum Museum de Gevangenpoort Humanity House Museon
Klas 2 Klas 2
Panorama Mesdag huis van het boek De Mesdag Collectie Haags Gemeentearchief Museon Haags Historisch Museum Museum Sophiahof / Indisch Herinneringscentrum
Klas 3 Klas 3
Museum Beelden aan Zee Kunstmuseum
Den Haag
Mauritshuis Nationaal Archief Monumentenzorg
Gemeente Den Haag
Nationaal Monument Oranjehotel