Cultuurmenu VO

Zes menu’s om uit te kiezen

Een Cultuurmenu VO museumles is onderdeel van een menu en bestaat uit een les in één van de musea met voorbereidend en verwerkingsmateriaal. Het lesmateriaal wordt aangeboden op de website. De lessen zijn opgebouwd uit een receptief deel, een productief deel en een reflecterend deel. Zo zullen de leerlingen kijken, luisteren, onderzoeken, een creatief proces volgen, zelfstandig opdrachten uitvoeren en de opgedane kennis en ervaring interpreteren. De lessen duren 75 minuten

Leerlijn ‘Kunst en cultuur’

CKV en kunstvakken

De leerlijn Kunst en cultuur van het Cultuurmenu VO heeft als doel: een brede verdiepende bijdrage te leveren aan de oriëntatie van leerlingen op het gebied van kunst en cultuur. De leerlijn sluit direct aan op de kerndoelen van Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs en de leerlijn van het Cultuurmenu PO: kennismaken met cultureel erfgoed.

De leerlingen krijgen gedurende drie jaar, ieder jaar een museumles bij tentoonstellingen of vaste collecties van diverse musea. Binnen deze lessencyclus is een thematische verbinding gemaakt, deze staan beschreven in de omschrijvingen van het betreffende menu. De les omvat een receptief-, productief- en reflectief deel.

De leerlingen verdiepen zo hun kennis op het gebied van beeldende kunst en samenhang binnen de kunsten. Ze leren kunst in de maatschappelijke context te plaatsen en leren hoe kunst beter te begrijpen. Ze reflecteren op eigen werk en op het werk van beroemde kunstenaars.

Leerlijn ‘Wij mensen’

Maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde

De leerlijn Wij mensen van het Cultuurmenu VO heeft als doel: een brede verdiepende bijdrage te leveren aan de kennis van leerlingen van verschijnselen uit de actuele werkelijkheid vanuit maatschappelijke, geschiedkundige en aardrijkskundige context. De lessen bouwen voort op de kerndoelen uit het primair onderwijs die horen bij ‘Mens en samenleving’, ‘Ruimte en tijd’ en ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.

Binnen deze leerlijn staat de persoonlijke betrokkenheid van de leerlingen centraal. Ze worden in de lessen gestimuleerd om vragen te stellen, hun inlevingsvermogen te vergroten, een open en verkennende houding als doel en middel te hebben en een eigen standpunt te bepalen. De leerlingen leren om te werken met bronnen en onderzoeksobjecten welke zijn afgestemd op het niveau van de klas. De museumlessen hebben als doel een bijdrage te leveren aan het opbouwen van een persoonlijk kader, waardoor leerlingen de wereld in al haar complexiteit beter leren begrijpen.

Binnen ieder menu wordt met gezamenlijke thema’s en kerndoelaccenten gewerkt aan de kerndoelen in het VO. Ieder museum binnen het menu geeft les aan een vooraf bepaald leerjaar. Daardoor is de lesinhoud zoveel mogelijk afgestemd op het schoolcurriculum, de leeftijd van de leerling en de leerstof die op school gegeven wordt.

Doelstellingen Cultuurmenu VO

De leerling ervaart dat een museum een plek is waar:

 • mensen elkaar kunnen ontmoeten;
 • je ervaringen kunt uitwisselen;
 • je kunt nadenken en met elkaar in gesprek kunt gaan over maatschappelijk relevante kwesties;
 • je vragen mag stellen en kritisch mag zijn;
 • je uitgedaagd wordt om creatief te denken;
 • mogelijkheden zijn tot discussie en reflectie.

De musea die meedoen aan het Cultuurmenu O willen bereiken dat leerlingen:

 • de verscheidenheid en rijkdom van het cultureel erfgoed binnen hun eigen stad en leefomgeving waarnemen en beleven;
 • door het volgen van de cultuurmenulessen geïnspireerd raken en enthousiast worden, zodat ze zich op cultureel gebied verder kunnen ontwikkelen;
 • ontdekken dat erfgoedinstellingen centra zijn waar ze boeiende, leuke en plezierige kanten van kunst en cultuur kunnen ontdekken en beleven;
 • op bijzondere locaties komen, waar ze merken dat de verhalen en feiten van een collectie met die plek verbonden zijn, maar ook met hun eigen kennis en ervaringen verbonden kunnen zijn;
 • vaker in schoolverband naar een museum gaan en hiermee een kans krijgen die ze misschien van huis uit niet altijd wordt aangeboden.

Tot slot willen de erfgoedinstellingen bereiken dat er structureel wordt samengewerkt met de scholen, zodat het inhoudelijk programma van het Cultuurmenu VO blijft aansluiten op het schoolcurriculum en bij de vakken die op school gegeven worden.

Aansluiting bij overige vakken en kerndoelen

Tijdens alle museumlessen wordt veel aandacht besteed aan de Nederlandse taal. Per cultuurmenules is, naast de keuze voor het gezamenlijke kerndoelaccent, ook gekozen uit de overige kerndoelen behorend bij Kunst en cultuur en Wij mensen. Centraal in elke cultuurmenules staat de museumcollectie en de bijbehorende verhalen van ieder deelnemend museum.

Didactische aanpak van de lessen

Alle museumlessen voldoen aan een aantal didactische richtlijnen;

  1. Het bijbrengen van vaardigheden die horen bij de volgende competenties:
   • kijken en luisteren;
   • onderzoeken, analyseren en verslag doen;
   • produceren en presenteren;
   • reflecteren en evalueren
  2. Het leveren van een bijdrage aan taalbeheersing;
  3. Rekening houden met de ‘21st century skills’ met accenten op cultureel burgerschap, cultureel zelfbewustzijn, ontwikkeling van creativiteit.

Zie ook het uitgewerkte leerlijnen schema .

Deelnamekosten per leerling per les

Deelname aan de lessen kost per les € 5,75 per leerling. Dit bedrag kan ook verrekend worden met de CJP Cultuurkaart van de school.

Voorbereidend en verwerkend lesmateriaal voor op school

Vanaf september 2019 kan het lesmateriaal gratis worden gedownload. De museumles van Cultuurmenu VO begint en eindigt op school met het maken van het voorbereidende en verwerkende lesmateriaal. Het is belangrijk dat de leerlingen goed voorbereid zijn op het bezoek en de museumles na afloop goed verwerken.

Busvervoer

Busvervoer kan tegen een gereduceerd tarief geboekt worden.
De buskosten zijn € 27,50 per klas. Betalen met CJP Cultuurkaart is mogelijk. Het busvervoer kan tijdens het online inschrijven voor deelname aan het Cultuurmenu VO op de website direct mee geboekt worden.

Busvervoer

Een half uur voor aanvang van de les staat de bus klaar op de afgesproken opstapplek. Is de rijafstand langer, dan belt de busmaatschappij de school om een andere tijd af te spreken. Zelf bellen met de busmaatschappij BAB VIOS Touringcars kan ook: 0174 315090 (ma t/m vrij 9-17).

Groepsgrootte

De maximale omvang van de groep wordt per museum bepaald. Dit is te vinden op de website.
Als de groepsgrootte op het moment van vertrek zal afwijken van het aantal dat bij inschrijving is opgegeven, geef dit dan tijdig door aan cultuurmenu@bezoekplanner.nl.
Dit is belangrijk voor het museum en het aantal zitplaatsen in de bus.
De groep wordt gesplitst als er voor een les een grotere groep leerlingen is opgegeven dan is toegestaan.

Aantal begeleiders vanuit school

Bij iedere lesomschrijving in de brochure en op de website staat het gewenste aantal begeleiders genoemd. Het is helaas niet mogelijk om meer begeleiders mee te nemen dan wordt aangegeven. Dit heeft te maken met de ontvangstmogelijkheid en met het aantal zitplaatsen in de bus, mocht er busvervoer zijn aangevraagd.

Lestijden en tijdsduur van de les

De lessen van het Cultuurmenu VO worden gegeven in twee periodes: oktober tot en met december en januari tot en met april. De lestijden zijn: 9.15 uur, 10.45 uur en 13.30 uur. De museumlessen duren 75 minuten.

Bij busvervoer is het van belang er voor te zorgen dat de museumlessen op tijd kunnen starten en wordt u als begeleider vriendelijk verzocht erop toe te zien dat de leerlingen een half uur van tevoren klaar staan op de afgesproken opstapplek, om met de bus mee te gaan.
Als de groep te laat komt kan het museum niet de gehele les geven, omdat er aansluitend vaak volgende museumlessen gepland staan.

Verhinderd voor deelname aan lessen van het Cultuurmenu VO?

Als een groep door omstandigheden is verhinderd naar een museumles te gaan, dan kan dit door de cultuurcoördinator of contactpersoon van uw school op twee manieren worden doorgegeven:

Afmelden

1. Als de verhindering binnen 24 uur speelt, via de HOTLINE: 0174-315090, deze wordt bemand door de busmaatschappij de BAB VIOS Touringcars (ook als er geen georganiseerd busvervoer is aangevraagd). Bellen met de hotlijn kan alleen op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

2. Bij minder urgente gevallen, via een e-mail naar cultuurmenu@bezoekplanner.nl.

Annuleren van de museumlessen

Bij verhindering of annulering van een les kan alleen in het geval van overmacht worden gezocht naar een vervangende datum. In alle andere gevallen worden de lessen in rekening gebracht. Annuleren kan door een e-mail te sturen aan cultuurmenu@bezoekplanner.nl en in dringende gevallen door te bellen met het nummer van de hotline 0174-315090.

Evaluatieformulieren en klankbordvergadering

Op de website van het Cultuurmenu VO staan evaluatieformulieren voor de leerkrachten en voor de directie/ cultuurcoördinatoren. Ingevulde formulieren komen terecht op het Projectenbureau Haagse Musea en bij het betreffende museum waar de les is gevolgd. Door het invullen van de formulieren draagt u bij aan het zo optimaal laten verlopen Cultuurmenu VO. Ook vindt er ieder jaar een klankbordvergadering plaats. Alle deelnemende scholen ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Cultuurmenu VO
Menu A:
Beeldende kunst,
verzamelen, Scheveningen
Menu B:
Toegepaste en autonome
kunst, wat is het verschil?
Menu C:
Meesterwerk en
vakmanschap in de kunst
Menu D:
De geschiedenis bewaren
en verzamelen
Menu E:
Oorlog, vrede en
mensenrechten
Menu F:
migratie, samenleven,
burgerschap
Klas 1Muzee ScheveningenKinderboekenmuseumEscher in het PaleisArcheologie,
Gemeente Den Haag
Museum de GevangenpoortHumanity House
Klas 2Panorama MesdagMuseum MeermannoDe Mesdag CollectieHaags GemeentearchiefMuseonHaags Historisch Museum
Klas 3Museum Beelden aan ZeeKunstmuseum
Den Haag
MauritshuisHaags Historisch MuseumNationaal ArchiefMonumentenzorg
Gemeente Den Haag