Omschrijving per leerlijn en bijbehorende menu’s

Leerlijn ‘Kunst en cultuur’

CKV EN KUNSTVAKKEN

Negen deelnemende Haagse Musea hebben uiteenlopende kunstcollecties. De leerlijn ‘Kunst en cultuur’ van het Cultuurmenu VO heeft als doel: een brede verdiepende bijdrage te leveren aan de oriëntatie van leerlingen op het gebied van kunst en cultuur. Deze leerlijn is een vervolg op de kerndoelen van Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs en de leerlijn van het Cultuurmenu PO: kennismaken met cultureel erfgoed. De leerlingen kunnen gedurende drie jaar, ieder jaar een museumles volgen bij tentoonstellingen of vaste collecties van diverse musea. Binnen deze lessencyclus is een thematische verbinding gemaakt,

De leerlingen verdiepen hun kennis op het gebied van beeldende kunst en samenhang binnen de kunsten. Ze leren kunst in de maatschappelijke context te plaatsen en leren kunst beter te begrijpen. Ze reflecteren op eigen werk en op het werk van beroemde kunstenaars.

MENU A

Cultuurmenu VO Leerlijn Kunst en cultuur:
CKV en kunstvakken

Omschrijving van menu A:
Beeldende Kunst, Haagse school en hedendaags Haags

Aan dit menu doen drie musea mee die een relatie hebben met Den Haag en beeldende kunst: de Haagse school en hedendaagse kunst. Muzee Scheveningen heeft diverse collecties: historisch, kunsthistorisch en natuurhistorisch. Vanuit de kunsthistorische en de historische collectie krijgen de leerlingen een beeld van de vissers- en badplaats Scheveningen vanaf de 19e eeuw. Door naar schilderijen van de Haagse School te kijken krijgen de leerlingen een goed tijdbeeld.

In Museum Panorama Mesdag zien we het Scheveningen van 1881. Hendrik Willem Mesdag heeft op een reusachtig doek het leven van de vissersbevolking en het werken op zee weergegeven. Hoe de stad Den Haag er toen uitzag is goed zichtbaar op zijn beroemde panorama. Mesdag was naast schilder ook verzamelaar en een zeer sociaal betrokken en bewogen mens. Wat leerde hij van de vissers en hoe heeft hij destijds zo een groot schilderij kunnen maken?

West Den Haag is een presentatieinstelling gehuisvest aan het Lange Voorhout in het voormalige pand van ambassade van de VS. Hendrik Willem Mesdag was voorzitter van Pulchri Studio op het Lange Voorhout en vertoefde veel in deze omgeving, hij was in zijn tijd een belangrijke hedendaagse kunst initiatiefnemer. De tentoonstellingen van West in dit monumentale gebouw zorgen nu voor een bijzondere wisselwerking tussen hedendaagse kunst, architectuur en de recente historie van stad. Waar dient een ambassade voor en hoe verhoudt het zich ten opzichte van de recente geschiedenis? Wat verstaan we onder kunst en welke verschillende kunstvormen kennen we? Wat is de plek en het belang van kunst in onze maatschappij? Deze en meer vragen zullen onder andere naar voren komen tijdens de cultuumenules.

MENU B

Cultuurmenu VO Leerlijn Kunst en cultuur:
CKV en kunstvakken

Omschrijving van menu B:
Toegepaste en autonome kunst, wat is het verschil?

Wanneer is kunst op zichzelf staand en wanneer staat kunst in dienst van de functie? Dit is een spannende vraag die bij het Kinderboekenmuseum, Huis van het boek en het Kunstmuseum Den Haag op verschillende niveaus wordt onderzocht. De drie musea begeven zich elk op een andere manier op de grens van autonome en toegepaste kunst. Bestaat een illustratie alleen bij de gratie van het verhaal? Wanneer wordt een boek een object? Heeft een vormgever een toegepaste en een autonome kant?
In dit menu duiken de leerlingen elk leerjaar een beetje dieper in de stof. Ze bekijken niet alleen de collectie van de musea, maar gaan daarna ook zelf aan het werk om met hun hoofd en handen erachter te komen waar de grens ligt. Misschien is die grens er wel helemaal niet?

Dit menu gaat over kunstenaars en hun vakmanschap. Hoe kijkt een kunstenaar naar de wereld om zich heen en naar het werk van andere kunstenaars? En hoe zien we dat terug in hun eigen werk? Kortom, zie de wereld door de ogen van de kunstenaar

Cultuurmenu VO leerlijn ‘Maatschappijvakken’: maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde

Alle vmbo-niveaus en havo/vwo, klas 1 t/m 3 Menu D t/m G

Per cultuurmenules VO zijn er 4 competenties. Sommige tussendoelen komen in de lessen direct ter sprake, andere zullen door opeenstapeling van ervaringen duidelijk worden.

Klas 1 Klas 2 Klas 3
competentie kijken, luisteren als in klas 1+ als in klas 1 en 2 +
definitie de leerling maakt kennis met erfgoedobjecten en historische bronnen en kan zich verwonderen over het andere en het eigene de leerling ziet grotere verbanden als in klas 1 en 2 +
erfgoedlocatie de leerling kan objecten en bronnen plaatsen in de historische of geografische context, maakt kennis met de verhalen die hier bij horen / de leerling maakt kennis met de diversiteit van het historische bronnenmateriaal de leerling ontdekt in welke erfgoedinstelling welk bronmateriaal bewaard wordt / de leerling kan de verhalen verbinden met zichzelf de leerling kan de verhalen een plaats geven in een groter geheel/bredere context / de leerling leert door te kijken en te observeren informatie uit bronnen te halen
Klas 1 Klas 2 Klas 3
competentie onderzoeken, ervaren, leren analyseren, verslag doen als in klas 1 + als in klas 1 en 2 + en interpreteren
definitie de leerling kan een eenvoudige opdracht uitwerken door een bepaald thema te verkennen en leert dat je gebeurtenissen kunt zien vanuit verschillende perspectieven en ervaart hoe de betrokken erfgoedinstellingen hun werk doen de leerling leert waar te nemen, objectief te denken, zonder direct oordeel, doet nieuwe ideeën op / de leerling leert dat je verschillende bronnen moet raadplegen om het verhaal kloppend te maken de leerling weet onderscheid te maken in informatie voor derden / de leerling weet elke vormen van erfgoedpresenteren er zijn / kent de doelstellingen van drie verschillende organisaties en weet welke verschillen en overeenkomsten er zijn
erfgoedlocatie de leerling leert diverse bronnen te gebruiken de leerling weet bronnenmateriaal te interpreteren de leerling weet welke verschillen en overeenkomsten er zijn; de leerling kan het bronnenmateriaal inzetten en gebruiken
Klas 1 Klas 2 Klas 3
competentie keuzes maken, produceren, presenteren als in klas 1 + als in klas 1 en 2 +
definitie de leerling kan zelfstandig of in een groepje aan een opdracht werken / kan daarbij keuzes maken op basis van het geleerde / de leerling kan dit presenteren als in klas 1 als in klas 1 en 2
erfgoedlocatie de leerling laat zien hoe hij het proces heeft doorlopen, zijn eigen persoonlijke betrokkenheid staat centraal, stelt vragen, kan zich inleven vanuit eigen situatie, vormt zich een mening de leerling leert hoofd- en bijzaken te onderscheiden en dat je een onderzoek vanuit verschillende invalshoeken kunt doen als in klas 1 en 2 / de leerling kan zijn meningsvorming onderbouwen / de leerling kan de juiste keuzes maken uit de informatiebronnen om tot de kerninformatie te komen
Klas 1 Klas 2 Klas 3
competentie reflecteren, evalueren, meningsuiting vormen als in klas 1 + als in klas 1 en 2 +
definitie De leerling kan een mening vormen over het geleerde en zijn mening verwoorden aan klasgenoten en de docent als in klas 1 de leerling kan eerder gevonden bronnen verwerken tot een presentatie / de leerling leert dat je in deze ergoedinstellingen onderzoek kunt doen, zowel op historisch als maatschappelijk gebied
erfgoedlocatie de leerling leert werken met bronnen en onderzoeksobjecten / krijgt een kader waarbinnen hij de wereld om zich heen beter begrijpt de leerling weet welke informatie waardevol is om later te presenteren de leerling leert dat het bewaren van (historisch) erfgoed van betekenis is voor het krijgen van kennis en inzicht