Jaarverslagen

jaarverslag 2016jaarverslag 2015SGHMP jaarverslag 2014SGHMP jaarverslag 2013SGHMP jaarverslag 2012

Gegevens t.b.v. verplichtingen voor ANBI

Naam: Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea
KvK:27347650
RSIN: 820964542
Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag
Postbus 30313, 2500 GH Den Haag
Telefoon: 070-3381458
Email: secretariaat@projectenbureauhm.nl
Website: www.cultuurmenu.nl

Doelstelling

Het dienen van de collectieve belangen van musea in de regio Haaglanden.

Beleidsplan Cultuurmenu

Het Cultuurmenu biedt het Haagse primair onderwijs een educatie programma van negentien Haagse erfgoedinstellingen.
Het programma is voor de hele school van groep 1 tot en met groep 8.
Ingaande september 2017 is het educatie programma ook beschikbaar voor het Voortgezet onderwijs voor de groepen 1 tot en met 3.

Doelstellingen Cultuurmenu

De leerling ervaart dat een erfgoedinstelling een plek is waar:

 • mensen elkaar kunnen ontmoeten;
 • je ervaringen kunt uitwisselen;
 • kunt nadenken en met elkaar in gesprek gaan  over maatschappelijk relevante kwesties;
 • e vragen mag stellen en kritisch mag zijn;
 • je uitgedaagd wordt om creatief te denken;
 • mogelijkheden zijn tot discussie en reflectie.

De erfgoedinstellingen die meedoen aan het Cultuurmenu willen ook bereiken dat leerlingen:

 • de verscheidenheid en rijkdom van het cultureel erfgoed binnen hun eigen stad en leefomgeving waarnemen en beleven;
 • door het volgen van de cultuurmenulessen geïnspireerd raken en enthousiast worden, zodat ze zich op cultureel gebied verder kunnen ontwikkelen;
 • ontdekken dat erfgoedinstellingen centra zijn waar ze ook de boeiende, leuke en plezierige kanten van kunst en cultuur kunnen ontdekken en beleven;
 • op bijzondere locaties komen waar ze merken dat de verhalen en feiten van een collectie met die plek verbonden zijn, maar ook met hun eigen kennis en ervaringen;
 • vaker in schoolverband naar een erfgoedinstelling gaan en hiermee een kans krijgen die ze van huis uit niet altijd wordt aangeboden.

Tot slot willen we bereiken dat wij als erfgoedinstellingen structureel samenwerken met de scholen, zodat het inhoudelijk programma van het Cultuurmenu blijft aansluiten op het schoolcurriculum en bij de vakken die op school behandeld worden.

Bestuur

 • G.W.B. van Nooten, voorzitter
 • J.A. Smit, secretaris
 • R.P. Heidt, penningmeester
 • F. Visser, lid
 • F.E. van der Schoot, lid

De bestuurders ontvangen geen beloning.
Er is een personeelslid parttime werkzaam voor de stichting.
De beloning is marktconform.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling

Het nu lopende schooljaar 2017-2018 wordt na afloop geëvalueerd.

Verkorte balans en staat van baten en lasten, met toelichting

De getallen zijn vermeld (afgerond) in hele €.

Balans per 31 december 2017

Vorderingen en overlopende activa132.379
Liquide middelen92.619
Totaal activa224.998
ContinuÏteitsreserve34.085
Bestemmingsreserve18.036
52.121
Belastingen en premies sociale verzekeringen3.838
Overige schulden en overlopende passiva169.039
Totaal passiva224.998

Staat van baten en lasten over 2017

Opbrengsten uit lessen voor scholen164.355
Subsidie van Gemeente Den Haag2.000
Overige subsidieverstrekkers175.960
Totaal baten342.315
Directe kosten:
Vervoerskosten, leskosten,promotiekosten222.509
Organisatiekosten planning vervoer en lessen38.943
261.452
Indirecte kosten:
Personeelskosten60.650
Huisvestingskosten2.468
Algemene kosten5.828
68.946
Saldo baten en lasten:
Bestemmingsfonds5.917
ContinuÏteitsreserve6.000
11.917

Enige toelichtingen bij de balans:

Vorderingen
Het grootste deel van de vorderingen heeft betrekking op de opbrengsten van de lessen aan scholen. De stichting kan pas in februari van het volgende jaar de gegeven lessen in de maanden augustus-december factureren.
Verder zijn reeds toegezegde bijdragen van sponsors onder deze vorderingen opgenomen.

Bestemmingsreserve
Het bestemmingsfonds betreft ontvangen bijdragen die zijn verstrekt met als doel te worden besteed aan het project Cultuurmenu.

Overige schulden
Onder deze post zijn vooruit ontvangen bijdragen opgenomen voor een bedrag van € 92.807. De leskosten over de periode augustus-december van € 38.114 zijn betaald in het volgende jaar.
De overige posten zijn van minder belang.

Enige toelichtingen bij de staat van baten en lasten:
Voor deelname aan de lessen wordt aan scholen € 6,50 per leerling berekend bij het primair onderwijs en € 5,75 bij het voortgezet onderwijs.

De subsidies worden verstrekt door twintig fondsen en bedrijven.
Het merendeel van deze verstrekkers doen dit al jaren.
De directe kosten betreffen voornamelijk uitgaven voor het vervoer van leerlingen en de kosten voor het geven van lessen door musea en erfgoedinstellingen.