Jaarverslagen

jaarverslag 2016

Gegevens t.b.v. verplichtingen voor ANBI

Naam: Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea
KvK:27347650
RSIN: 820964542
Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag
Postbus 30313, 2500 GH Den Haag
Telefoon: 070-3381458
Email: secretariaat@cultuurmenu.nl
Website: www.cultuurmenu.nl

Doelstelling

Het dienen van de collectieve belangen van musea in de regio Haaglanden.

Beleidsplan Cultuurmenu

Het Cultuurmenu biedt het Haagse primair onderwijs een educatie programma van negentien Haagse erfgoedinstellingen.
Het programma is voor de hele school van groep 1 tot en met groep 8.
Ingaande september 2017 is het educatie programma ook beschikbaar voor het Voortgezet onderwijs voor de groepen 1 tot en met 3.

Doelstellingen Cultuurmenu

De leerling ervaart dat een erfgoedinstelling een plek is waar:

 • mensen elkaar kunnen ontmoeten;
 • je ervaringen kunt uitwisselen;
 • kunt nadenken en met elkaar in gesprek gaan  over maatschappelijk relevante kwesties;
 • je vragen mag stellen en kritisch mag zijn;
 • je uitgedaagd wordt om creatief te denken;
 • mogelijkheden zijn tot discussie en reflectie.

De erfgoedinstellingen die meedoen aan het Cultuurmenu willen ook bereiken dat leerlingen:

 • de verscheidenheid en rijkdom van het cultureel erfgoed binnen hun eigen stad en leefomgeving waarnemen en beleven;
 • door het volgen van de cultuurmenulessen geïnspireerd raken en enthousiast worden, zodat ze zich op cultureel gebied verder kunnen ontwikkelen;
 • ontdekken dat erfgoedinstellingen centra zijn waar ze ook de boeiende, leuke en plezierige kanten van kunst en cultuur kunnen ontdekken en beleven;
 • op bijzondere locaties komen waar ze merken dat de verhalen en feiten van een collectie met die plek verbonden zijn, maar ook met hun eigen kennis en ervaringen;
 • vaker in schoolverband naar een erfgoedinstelling gaan en hiermee een kans krijgen die ze van huis uit niet altijd wordt aangeboden.

Tot slot willen we bereiken dat wij als erfgoedinstellingen structureel samenwerken met de scholen, zodat het inhoudelijk programma van het Cultuurmenu blijft aansluiten op het schoolcurriculum en bij de vakken die op school behandeld worden.

Bestuur

 • G.W.B. van Nooten, voorzitter
 • R. van Zanen, penningmeester
 • F. Visser, lid
 • F.E. van der Schoot, lid

De bestuurders ontvangen geen beloning.
Er zijn twee personeelsleden parttime werkzaam voor de stichting.
De beloning is marktconform.

Coronacrisis

De Coronacrisis heeft een aanzienlijke impact gehad op de activiteiten in 2021. Door de gedwongen sluiting van de musea moesten cultuurlessen worden geannuleerd. Zoveel mogelijk lessen zijn later in het schooljaar opnieuw ingepland, dit was een arbeidsintensieve klus (ook hier was regelmatig uitval van lessen door scholen en musea door corona).
De oorspronkelijke planning die altijd zo efficiënt (financieel en praktisch) mogelijk wordt samengesteld is grotendeels vervallen. Derhalve zijn alle kosten anders uitgevallen dan begroot.

Verkorte balans en staat van baten en lasten, met toelichting

De getallen zijn vermeld (afgerond) in hele €.

Balans per 31 december 2021

Vorderingen en overlopende activa 79.181
Liquide middelen 251.417
Totaal activa 330.598
ContinuÏteitsreserve 48.876
Bestemmingsreserve 31.331
81.207
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.797
Overige schulden en overlopende passiva 245.594
Totaal passiva 330.598

Staat van baten en lasten over 2021

Opbrengsten uit lessen voor scholen 69.718
Sponsorbijdragen en fondsen 199.485
Overige baten 22.336
Totaal baten 291.539
Directe kosten:
Vervoerskosten, leskosten, promotiekosten 133.984
Organisatiekosten planning vervoer en lessen 33.880
167.864
Indirecte kosten:
Personeelskosten 80.840
Huisvestingskosten 2.468
Algemene kosten 21.892
105.200
Saldo baten en lasten:
Bestemmingsfonds 12.475
ContinuÏteitsreserve 6.000
18.475

Enige toelichtingen bij de balans:

Vorderingen

Het grootste deel van de vorderingen heeft betrekking op de opbrengsten van de lessen aan scholen. De stichting kan pas in januari van het volgende jaar de gegeven lessen in de maanden augustus-december factureren.
Verder zijn reeds toegezegde bijdragen van sponsors onder deze vorderingen opgenomen.

Bestemmingsreserve

Het bestemmingsfonds betreft ontvangen bijdragen die zijn verstrekt met als doel te worden besteed aan het project Cultuurmenu.

Overige schulden

Onder deze post zijn vooruit ontvangen bijdragen opgenomen voor een bedrag van € 107.921. De leskosten over de periode augustus-december van € 52.370 zijn betaald in het volgende jaar.

Enige toelichtingen bij de staat van baten en lasten:

Voor deelname aan de lessen wordt aan scholen € 5,95 per leerling berekend bij het primair onderwijs en € 5,75 bij het voortgezet onderwijs.

De subsidies worden verstrekt door zeventien fondsen en bedrijven.
Het merendeel van deze verstrekkers doen dit al jaren.
De directe kosten betreffen voornamelijk uitgaven voor het vervoer van leerlingen en de kosten voor het geven van lessen door musea en erfgoedinstellingen.