Jaarverslagen

jaarverslag 2016

Gegevens t.b.v. verplichtingen voor ANBI

Naam: Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea
KvK:27347650
RSIN: 820964542
Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag
Postbus 30313, 2500 GH Den Haag
Telefoon: 070-3381458
Email: secretariaat@cultuurmenu.nl
Website: www.cultuurmenu.nl

Doelstelling

Het dienen van de collectieve belangen van musea in de regio Haaglanden.

Beleidsplan Cultuurmenu

Het Cultuurmenu biedt het Haagse primair onderwijs een educatie programma van negentien Haagse erfgoedinstellingen.
Het programma is voor de hele school van groep 1 tot en met groep 8.
Ingaande september 2017 is het educatie programma ook beschikbaar voor het Voortgezet onderwijs voor de groepen 1 tot en met 3.

Doelstellingen Cultuurmenu

De leerling ervaart dat een erfgoedinstelling een plek is waar:

 • mensen elkaar kunnen ontmoeten;
 • je ervaringen kunt uitwisselen;
 • kunt nadenken en met elkaar in gesprek gaan  over maatschappelijk relevante kwesties;
 • je vragen mag stellen en kritisch mag zijn;
 • je uitgedaagd wordt om creatief te denken;
 • mogelijkheden zijn tot discussie en reflectie.

De erfgoedinstellingen die meedoen aan het Cultuurmenu willen ook bereiken dat leerlingen:

 • de verscheidenheid en rijkdom van het cultureel erfgoed binnen hun eigen stad en leefomgeving waarnemen en beleven;
 • door het volgen van de cultuurmenulessen geïnspireerd raken en enthousiast worden, zodat ze zich op cultureel gebied verder kunnen ontwikkelen;
 • ontdekken dat erfgoedinstellingen centra zijn waar ze ook de boeiende, leuke en plezierige kanten van kunst en cultuur kunnen ontdekken en beleven;
 • op bijzondere locaties komen waar ze merken dat de verhalen en feiten van een collectie met die plek verbonden zijn, maar ook met hun eigen kennis en ervaringen;
 • vaker in schoolverband naar een erfgoedinstelling gaan en hiermee een kans krijgen die ze van huis uit niet altijd wordt aangeboden.

Tot slot willen we bereiken dat wij als erfgoedinstellingen structureel samenwerken met de scholen, zodat het inhoudelijk programma van het Cultuurmenu blijft aansluiten op het schoolcurriculum en bij de vakken die op school behandeld worden.

Bestuur

 • G.W.B. van Nooten, voorzitter
 • R. van Zanen, penningmeester
 • I.E Eilander, lid
 • F.E. van der Schoot, lid

De bestuurders ontvangen geen beloning.
Er zijn twee personeelsleden parttime werkzaam voor de stichting.
De beloning is marktconform.

Verkorte balans en staat van baten en lasten, met toelichting

De getallen zijn vermeld (afgerond) in hele €.

Balans per 31 december 2022

Vorderingen en overlopende activa 70.175
Liquide middelen 172.405
Totaal activa 242.580
ContinuÏteitsreserve 48.876
Bestemmingsreserve 18.917
67.793
Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.076
Overige schulden en overlopende passiva 170.711
Totaal passiva 242.580

Staat van baten en lasten over 2022

Opbrengsten uit lessen voor scholen 172.946
Sponsorbijdragen en fondsen 207.866
Overige baten 36.420
Totaal baten 417.232
Directe kosten:
Vervoerskosten, leskosten, promotiekosten 307.397
Organisatiekosten planning vervoer en lessen 29.318
336.715
Indirecte kosten:
Personeelskosten 76.448
Huisvestingskosten 2.468
Algemene kosten 13.015
93.931
Saldo baten en lasten:
Bestemmingsfonds -13.414
ContinuÏteitsreserve
-13.414

Enige toelichtingen bij de balans:

Vorderingen

Het grootste deel van de vorderingen heeft betrekking op de opbrengsten van de lessen aan scholen. De stichting kan pas in januari van het volgende jaar de gegeven lessen in de maanden augustus-december factureren.
Verder zijn reeds toegezegde bijdragen van sponsors onder deze vorderingen opgenomen.

Bestemmingsreserve

Het bestemmingsfonds betreft ontvangen bijdragen die zijn verstrekt met als doel te worden besteed aan het project Cultuurmenu.

Overige schulden

Onder deze post zijn vooruit ontvangen bijdragen opgenomen voor een bedrag van € 74.473. De leskosten over de periode augustus-december van € 53.650 zijn betaald in het volgende jaar.

Enige toelichtingen bij de staat van baten en lasten:

Voor deelname aan de lessen wordt aan scholen € 5,95 per leerling berekend bij het primair onderwijs en € 5,75 bij het voortgezet onderwijs.

De subsidies worden verstrekt door vijftien fondsen en bedrijven.
Het merendeel van deze verstrekkers doen dit al jaren.
De directe kosten betreffen voornamelijk uitgaven voor het vervoer van leerlingen en de kosten voor het geven van lessen door musea en erfgoedinstellingen.