Didactische informatie

Doelstellingen Cultuurmenu V.O. 2.0

De leerling ervaart dat een museum een plek is waar:

 • je kunt nadenken en met elkaar in gesprek kunt gaan over maatschappelijk relevante kwesties;
 • je ervaringen kunt uitwisselen;
 • je vragen mag stellen en kritisch mag zijn;
 • je uitgedaagd wordt om creatief te denken;
 • mogelijkheden zijn tot discussie en reflectie.

De musea die meedoen aan het Cultuurmenu VO willen bereiken dat leerlingen:

 • met alle diverse achtergronden uit alle wijken van de stad Den Haag en de regio kunnen meedoen;
 • uit aandachtwijken, vmbo- en praktijkscholen een extra kans krijgen om mee te doen;
 • met taal- en leerachterstanden zich veilig voelen in de musea en de cultuurmenulessen goed bij hen aansluiten;
 • de verscheidenheid en rijkdom van het cultureel erfgoed binnen hun eigen stad en leefomgeving waarnemen en beleven;
 • door het volgen van de cultuurmenulessen geïnspireerd raken en enthousiast worden, zodat ze zich op cultureel gebied verder kunnen ontwikkelen;
 • ontdekken dat erfgoedinstellingen centra zijn waar ze boeiende, leuke en plezierige kanten van kunst en cultuur kunnen ontdekken en beleven;
 • op bijzondere locaties komen, waar ze merken dat de verhalen en feiten van een collectie met die plek verbonden zijn, maar ook met hun eigen kennis en ervaringen verbonden kunnen zijn;
 • vaker in schoolverband naar een museum gaan en hiermee een kans krijgen die ze misschien van huis uit niet altijd wordt aangeboden;
 • zich door het museumbezoek breder algemeen ontwikkelen.

Tot slot willen de erfgoedinstellingen bereiken dat er structureel wordt samengewerkt met de scholen, zodat het inhoudelijk programma van het Cultuurmenu VO 2.0 blijft aansluiten op het schoolcurriculum en bij de vakken die op school gegeven worden.

Didactische aanpak van de lessen

Alle museumlessen voldoen aan de volgende didactische richtlijnen:

 • Het bijbrengen van vaardigheden die horen bij de volgende competenties:
 • kijken en luisteren;
 • onderzoeken, analyseren en verslag doen;
 • produceren en presenteren;
 • reflecteren en evalueren;
 • het leveren van een bijdrage aan taalbeheersing;
 • rekening houden met de ‘21st century skills’ met accenten op cultureel burgerschap;
 • cultureel zelfbewustzijn, ontwikkeling van creativiteit.

Scholen en hun leerlingen worden uitgenodigd om actief mee te doen en mee te denken over de lessen, zodat er een goede aansluiting is en stevige samenwerkingsverbanden worden gecreëerd.

Binnen het vak ‘Burgerschap’ of ‘Kunst en cultuur’ doen steeds een aantal erfgoedinstellingen/musea een aanbod met een museumles/workshop met altijd een onderzoek of bepaalde (creatieve) opdrachten. De meerwaarde voor de klassen in de onderbouw van dit aanbod is dat leerlingen een les krijgen op een andere locatie, terwijl lessen wel aansluiten op de vakken die op dat moment in het leerjaar behandeld worden. De museumlessen met de diverse thema’s binnen het vak ‘Burgerschap’ geven hier een handvat voor de schooldocenten. Voor het vak CKV zijn richtlijnen en scholen krijgen aanbod dat hierop aansluit.

Aansluiting bij belangrijke maatschappelijke aandachtsgebieden

Gelijke kansen voor alle leerlingen

Door het geven van Cultuurmenulessen in zeer diverse musea en erfgoedinstellingen krijgen alle leerlingen uit Den Haag en de regio een kans zich op creatief/kunstzinnig gebied te oriënteren en te ontwikkelen. Ze verrijken hiermee hun ervaring, dit is van belang om later zelf creatief en fantasierijk in het leven te kunnen staan. Ze kunnen zichzelf sterker ontwikkelen, hun eigen mogelijkheden leren kennen en meer zelfkennis krijgen en talenten ontdekken.
De leerlingen bezoeken de musea en erfgoedinstellingen (openbare culturele instellingen) in hun eigen omgeving. Ze kunnen op een verdiepende manier ervaren wat museumbezoek voor hen kan betekenen en zien binnen de museumcontext totaal andere aspecten van het leven! Ze leren hun eigen stad/omgeving beter kennen. Het verbreedt hun horizon en dit draagt altijd bij aan een beter sociaaleconomische positie. De leerling staat hiermee weer een stukje sterker in de schoenen, het helpt het zelfvertrouwen op te bouwen.
Tijdens de museumlessen gebruiken we de collecties altijd als middel om een verhaal te vertellen binnen de thematische opzet. Zo gaan de lessen bij het Vredespaleis, Museum Molen de Vlieger en het Nationaal Monument Oranjehotel over ‘recht en onrecht’. Deze thema’s zijn afgestemd op het leerniveau en leerjaar van de leerlingen. Veel middelbare schoolleerlingen zijn van huis uit niet naar deze plekken geweest, als het in schoolverband wordt georganiseerd krijgen zij die kans wel.
Tijdens de Cultuurmenulessen gaan de leerlingen bijvoorbeeld anders naar geschiedenis en de maatschappij kijken, anders dan op school. De opzet van de lessen is altijd dat leerlingen actief bezig zijn, ze doen bijvoorbeeld onderzoeken, ze debatteren met elkaar of gaan zelf schilderen. De opdrachten zijn meestal in groepsverband.

Diversiteit en inclusie

We motiveren de musea dat het samenstellen van nieuwe lessen zo veel mogelijk georganiseerd wordt vanuit co-creaties met de scholen. Ook wordt er meer aandacht besteed aan het inclusiever maken van de lessen.
We bieden aan voor álle leerlingen. Iedereen is welkom.

Welzijn/samenwerken

Een belangrijk aspect van de cultuurmenulessen is het naar elkaar omkijken en leren samenwerken: tijdens de lessen gaan leerlingen samenwerken binnen de (creatieve) context. Bijvoorbeeld tijdens de les in Rijksmuseum de Gevangenpoort gaan ze een rollenspel spelen en leren op die manier wat het werk van een advocaat of rechter inhoudt. In Museum Panorama Mesdag krijgen ze een workshop en leren ze over de suggestie van ruimte in het platte vlak en wat het betekent om samen te werken. De leerlingen komen zo op een spontane manier op persoonlijke ervaringen en delen dit met elkaar, waarbij respect voor elkaar van belang is.