Uitleg Leergebieden

Leergebied ‘KUNST EN CULTUUR’

CKV en kunstvakken

Negen deelnemende Haagse Musea hebben uiteenlopende kunstcollecties. De lessen over ‘Kunst en cultuur’ van het Cultuurmenu VO 2.0 hebben als doel: een brede verdiepende bijdrage te leveren aan de oriëntatie van leerlingen op het gebied van kunst en cultuur. Deze lessen zijn een vervolg op de kerndoelen van Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs en de leerlijn van het Cultuurmenu PO: kennismaken met cultureel erfgoed. De leerlingen kunnen gedurende drie jaar, ieder jaar een museumles volgen bij tentoonstellingen of vaste collecties van diverse musea.

De leerlingen verdiepen hun kennis op het gebied van beeldende kunst en samenhang binnen de kunsten. Ze leren kunst in de maatschappelijke context te plaatsen en leren kunst beter begrijpen. Ze reflecteren op eigen werk en op het werk van beroemde kunstenaars. Door in aanraking te komen met kunst ontdekken leerlingen dat je je als mens ook op verschillende creatieve manieren kunt uiten en dat dit verschillende betekenissen kan hebben; dat dit creatieve stuk ook in henzelf te vinden is, omdat iedereen in zichzelf voelt dat er dingen leven die je alleen kunt uiten op een andere manier dan met woorden. Een belangrijk leeraspect is dat leerlingen ontdekken wat kunst voor henzelf kan betekenen.

Leergebied ‘BURGERSCHAP’

Den Haag heeft meer dan 20 musea/erfgoedinstellingen, herinneringscentra maar ook een stads- en een nationaal archief. Hier zijn naast alle kunstcollecties ook allerlei andere soorten collecties te vinden, waaronder historische collecties, ook is er immaterieel cultureel erfgoed en gebouwd erfgoed. Binnen het vak Burgerschap oriënteren de leerlingen zich op het collectiegebied van 9 deelnemende musea.

Het doel van de lessen is: een brede verdiepende bijdrage te leveren aan de kennis van leerlingen van verschijnselen uit de actuele werkelijkheid vanuit maatschappelijke, geschiedkundige, aardrijkskundige en filosofische context. Binnen de lessen staat de persoonlijke betrokkenheid van de leerlingen centraal. Ze worden in de lessen gestimuleerd om vragen te stellen, hun inlevingsvermogen te vergroten, een open en verkennende houding als doel en middel te hebben en een eigen standpunt te bepalen. De leerlingen leren om te werken met bronnen en onderzoeksobjecten welke zijn afgestemd op het niveau van de klas. De museumlessen hebben als doel een bijdrage te leveren aan het opbouwen van een persoonlijk kader, waardoor leerlingen de wereld in al haar complexiteit beter leren begrijpen. De inhoud van het leergebied Burgerschap wordt door huidige ontwikkeling van de kerndoelen steeds concreter en wij gaan daar als musea in mee door dit nauwkeurig te volgen.

Binnen iedere les wordt gewerkt aan de burgerschapsvorming van de leerlingen. Ieder museum geeft les aan een vooraf bepaald leerjaar. Daardoor is de lesinhoud zoveel mogelijk afgestemd op het schoolcurriculum, de leeftijd van de leerling en de leerstof die op school gegeven wordt.

Belangrijk is het voor leerlingen door middel van museumbezoek vrij en daardoor creatief te leren denken. Zelfkennis, verbinding ervaren met de lesstof en jezelf hierin een plaats geven is hierbij een belangrijk aspect. We verlangen allemaal naar een betere wereld, die rechtvaardiger, socialer, gezonder en veiliger is, waar de democratie versterkt wordt en er gelijke kansen zijn voor iedereen. Onder de noemer ‘Burgerschapsonderwijs’ werken zowel scholen als musea hieraan.