Uitwerking van de Cultuurmenu VO leerlijnen

Cultuurmenu VO leerlijn ‘Kunst en cultuur’: CKV en kunst

Alle vmbo-niveaus en havo/vwo, klas 1 t/m 3 Menu A, B en C

Per cultuurmenules VO zijn er 4 competenties. Sommige tussendoelen komen in de lessen direct ter sprake, andere zullen door opeenstapeling van ervaringen duidelijk worden.

Klas 1 Klas 2 Klas 3
competentie kijken, luisteren als in klas 1 + als in klas 1 en 2 +
definitie de leerling maakt kennis met kunst en cultuuruitingen van professionele kunstenaars de leerling leert dat er samenhang is binnen kunst en cultuur en vergelijkt historische verschillen in tijd en cultuur met de huidige tijd de leerling kan kunst en cultuur in een maatschappelijke context plaatsen
erfgoedlocatie de leerling maakt kennis met cultureel erfgoed uit zijn leefomgeving [het museum dat wordt bezocht], kan kenmerken van cultuuruitingen herkennen en benoemen de leerling verwondert zich, maakt kennis met de drijfveren en identiteit van kunstenaars en spiegelt dit aan zijn eigen leven/identiteit
*Praktijkonderwijs: de leerling verwondert zich, maakt kennis met de drijfveren van kunstenaars.
de leerling ontdekt aan de hand van de opgedane ervaringen in de vorige lessen steeds meer dat kunst en cultuur dwarsverbanden aangaat binnen maatschappelijke thema’s en ontdekt de bredere context
*Praktijkonderwijs: de leerling ontdekt wat een de maatschappelijke context is en kan kunst en cultuur in deze context plaatsen
Klas 1 Klas 2 Klas 3
competentie onderzoeken, beschouwen, analyseren, verslag doen als in klas 1 + als in klas 1 en 2 + en interpreteren
definitie de leerling kan in een creatief proces een opdracht uitwerken door een bepaald thema te verkennen / de leerling leert waar te nemen, creatief te denken, doet nieuwe ideeën op de leerling kan zich meer verdiepen in een bepaald thema de leerling onderzoekt verschillende mogelijkheden en oplossingen van een opdracht in de verwerking van een thema / de leerling ervaart actuele waarden in kunst en cultuur
erfgoedlocatie de leerling werkt tijdens de les samen met medeleerlingen aan een opdracht binnen een bepaald creatief proces en ontdekt dat er verschillende manieren/invalshoeken zijn om naar kunst en cultuur te kijken de leerling verruimt zijn blik vanuit zijn eigen wereld door in aanraking te komen met werk van kunstenaars de leerling ontdekt dat kunst en cultuur vaak gaat om actuele gebeurtenissen in de maatschappij en leert dat het een afspiegeling kan zijn van de maatschappij
Klas 1 Klas 2 Klas 3
competentie produceren, presenteren als in klas 1 + als in klas 1 en 2 +
definitie de leerling kan alleen of met een groepje aan een opdracht werken. de leerling kan interpreteren en eigen gevoelens en ervaringen gebruiken in een opdracht de leerling kan uitdrukking geven aan eigen gevoelens en ervaringen, vormgeven aan verbeelding en kan communiceren door middel van woord, beeld en lichaamstaal
*Praktijkonderwijs: de leerling krijgt hiervan 2 opties
erfgoedlocatie de leerling maakt (zelfstandig of met een groepje) een werk of een opdracht waarbij hij zijn eigen ervaring kan weergeven de leerling werkt aan eigen kunstzinnige vermogen in de opdracht die hij krijgt en voert deze zelfstandig uit of met een groepje en kan het vervolgens samen met het groepje bekijken de leerling ontdekt door het maken van een werk/opdracht dat hij zelf ook in staat is een (actueel) thema/onderwerp op een kunstzinnige manier uit te werken en kan dit bij anderen onder de aandacht brengen
Klas 1 Klas 2 Klas 3
competentie reflecteren, evalueren als in klas 1+ als in klas 1 en 2 +
definitie de leerling kan in eigen bewoordingen weergeven wat hij heeft ervaren de leerling kan cultuuruitingen van zichzelf presenteren en toelichten
*Praktijkonderwijs: De leerling vertelt iets over een cultuuruiting van zichzelf.
de leerling kan van zichzelf en anderen interpreteren en waarderen, kan keuze toelichten
erfgoedlocatie de leerling kan een reflectie geven van keuzes en ervaringen en kan dit delen met de groep of met een klein groepje / de leerling laat zien hoe hij het creatieve proces heeft doorlopen en kan zijn eigen gevoel en ervaring weergeven de leerling kan verslag doen van zijn ervaringen alleen of in een groepje / de leerling wordt gestimuleerd om eigen, verschillende mogelijkheden te bedenken en alleen of samen met medeleerlingen keuzes te maken de leerling begrijpt dat kunst en cultuur onderdeel zijn van het leven en uitdrukking geven aan allerlei maatschappelijke en persoonlijke uitingen

Cultuurmenu VO leerlijn ‘Maatschappijvakken’: maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde

Alle vmbo-niveaus en havo/vwo, klas 1 t/m 3 Menu D t/m G

Per cultuurmenules VO zijn er 4 competenties. Sommige tussendoelen komen in de lessen direct ter sprake, andere zullen door opeenstapeling van ervaringen duidelijk worden.

Klas 1 Klas 2 Klas 3
competentie kijken, luisteren als in klas 1+ als in klas 1 en 2 +
definitie de leerling maakt kennis met erfgoedobjecten en historische bronnen en kan zich verwonderen over het andere en het eigene de leerling ziet grotere verbanden als in klas 1 en 2 +
erfgoedlocatie de leerling kan objecten en bronnen plaatsen in de historische of geografische context, maakt kennis met de verhalen die hier bij horen / de leerling maakt kennis met de diversiteit van het historische bronnenmateriaal de leerling ontdekt in welke erfgoedinstelling welk bronmateriaal bewaard wordt / de leerling kan de verhalen verbinden met zichzelf de leerling kan de verhalen een plaats geven in een groter geheel/bredere context / de leerling leert door te kijken en te observeren informatie uit bronnen te halen
Klas 1 Klas 2 Klas 3
competentie onderzoeken, ervaren, leren analyseren, verslag doen als in klas 1 + als in klas 1 en 2 + en interpreteren
definitie de leerling kan een eenvoudige opdracht uitwerken door een bepaald thema te verkennen en leert dat je gebeurtenissen kunt zien vanuit verschillende perspectieven en ervaart hoe de betrokken erfgoedinstellingen hun werk doen de leerling leert waar te nemen, objectief te denken, zonder direct oordeel, doet nieuwe ideeën op / de leerling leert dat je verschillende bronnen moet raadplegen om het verhaal kloppend te maken de leerling weet onderscheid te maken in informatie voor derden / de leerling weet elke vormen van erfgoedpresenteren er zijn / kent de doelstellingen van drie verschillende organisaties en weet welke verschillen en overeenkomsten er zijn
erfgoedlocatie de leerling leert diverse bronnen te gebruiken de leerling weet bronnenmateriaal te interpreteren de leerling weet welke verschillen en overeenkomsten er zijn; de leerling kan het bronnenmateriaal inzetten en gebruiken
Klas 1 Klas 2 Klas 3
competentie keuzes maken, produceren, presenteren als in klas 1 + als in klas 1 en 2 +
definitie de leerling kan zelfstandig of in een groepje aan een opdracht werken / kan daarbij keuzes maken op basis van het geleerde / de leerling kan dit presenteren als in klas 1 als in klas 1 en 2
erfgoedlocatie de leerling laat zien hoe hij het proces heeft doorlopen, zijn eigen persoonlijke betrokkenheid staat centraal, stelt vragen, kan zich inleven vanuit eigen situatie, vormt zich een mening de leerling leert hoofd- en bijzaken te onderscheiden en dat je een onderzoek vanuit verschillende invalshoeken kunt doen als in klas 1 en 2 / de leerling kan zijn meningsvorming onderbouwen / de leerling kan de juiste keuzes maken uit de informatiebronnen om tot de kerninformatie te komen
Klas 1 Klas 2 Klas 3
competentie reflecteren, evalueren, meningsuiting vormen als in klas 1 + als in klas 1 en 2 +
definitie De leerling kan een mening vormen over het geleerde en zijn mening verwoorden aan klasgenoten en de docent als in klas 1 de leerling kan eerder gevonden bronnen verwerken tot een presentatie / de leerling leert dat je in deze ergoedinstellingen onderzoek kunt doen, zowel op historisch als maatschappelijk gebied
erfgoedlocatie de leerling leert werken met bronnen en onderzoeksobjecten / krijgt een kader waarbinnen hij de wereld om zich heen beter begrijpt de leerling weet welke informatie waardevol is om later te presenteren de leerling leert dat het bewaren van (historisch) erfgoed van betekenis is voor het krijgen van kennis en inzicht