Uitwerking van de Cultuurmenu VO leerlijnen

Cultuurmenu VO leerlijn ‘Kunst en cultuur’: CKV en kunst

Alle vmbo-niveaus en havo/vwo, klas 1 t/m 3 Menu A, B en C

Per cultuurmenules VO zijn er 4 competenties. Sommige tussendoelen komen in de lessen direct ter sprake, andere zullen door opeenstapeling van ervaringen duidelijk worden.

Klas 1Klas 2Klas 3
competentiekijken, luisterenals in klas 1 +als in klas 1 en 2 +
definitiede leerling maakt kennis met kunst en cultuuruitingen van professionele kunstenaarsde leerling leert dat er samenhang is binnen kunst en cultuur en vergelijkt historische verschillen in tijd en cultuur met de huidige tijdde leerling kan kunst en cultuur in een maatschappelijke context plaatsen
erfgoedlocatiede leerling maakt kennis met cultureel erfgoed uit zijn leefomgeving [het museum dat wordt bezocht], kan kenmerken van cultuuruitingen herkennen en benoemende leerling verwondert zich, maakt kennis met de drijfveren en identiteit van kunstenaars en spiegelt dit aan zijn eigen leven/identiteitde leerling ontdekt aan de hand van de opgedane ervaringen in de vorige lessen steeds meer dat kunst en cultuur dwarsverbanden aangaat binnen maatschappelijke thema’s en ontdekt de bredere context
Klas 1Klas 2Klas 3
competentieonderzoeken, beschouwen, analyseren, verslag doenals in klas 1 +als in klas 1 en 2 + en interpreteren
definitiede leerling kan in een creatief proces een opdracht uitwerken door een bepaald thema te verkennen / de leerling leert waar te nemen, creatief te denken, doet nieuwe ideeën opde leerling kan zich meer verdiepen in een bepaald themade leerling onderzoekt verschillende mogelijkheden en oplossingen van een opdracht in de verwerking van een thema / de leerling ervaart actuele waarden in kunst en cultuur
erfgoedlocatiede leerling werkt tijdens de les samen met medeleerlingen aan een opdracht binnen een bepaald creatief proces en ontdekt dat er verschillende manieren/invalshoeken zijn om naar kunst en cultuur te kijkende leerling verruimt zijn blik vanuit zijn eigen wereld door in aanraking te komen met werk van kunstenaarsde leerling ontdekt dat kunst en cultuur vaak gaat om actuele gebeurtenissen in de maatschappij en leert dat het een afspiegeling kan zijn van de maatschappij
Klas 1Klas 2Klas 3
competentieproduceren, presenterenals in klas 1 +als in klas 1 en 2 +
definitiede leerling kan alleen of met een groepje aan een opdracht werken.de leerling kan interpreteren en eigen gevoelens en ervaringen gebruiken in een opdrachtde leerling kan uitdrukking geven aan eigen gevoelens en ervaringen, vormgeven aan verbeelding en kan communiceren door middel van woord, beeld en lichaamstaal
erfgoedlocatiede leerling maakt (zelfstandig of met een groepje) een werk of een opdracht waarbij hij zijn eigen ervaring kan weergevende leerling werkt aan eigen kunstzinnige vermogen in de opdracht die hij krijgt en voert deze zelfstandig uit of met een groepje en kan het vervolgens samen met het groepje bekijkende leerling ontdekt door het maken van een werk/opdracht dat hij zelf ook in staat is een (actueel) thema/onderwerp op een kunstzinnige manier uit te werken en kan dit bij anderen onder de aandacht brengen
Klas 1Klas 2Klas 3
competentiereflecteren, evaluerenals in klas 1+als in klas 1 en 2 +
definitiede leerling kan in eigen bewoordingen weergeven wat hij heeft ervarende leerling kan cultuuruitingen van zichzelf presenteren en toelichtende leerling kan van zichzelf en anderen interpreteren en waarderen, kan keuze toelichten
erfgoedlocatiede leerling kan een reflectie geven van keuzes en ervaringen en kan dit delen met de groep of met een klein groepje / de leerling laat zien hoe hij het creatieve proces heeft doorlopen en kan zijn eigen gevoel en ervaring weergevende leerling kan verslag doen van zijn ervaringen alleen of in een groepje / de leerling wordt gestimuleerd om eigen, verschillende mogelijkheden te bedenken en alleen of samen met medeleerlingen keuzes te makende leerling begrijpt dat kunst en cultuur onderdeel zijn van het leven en uitdrukking geven aan allerlei maatschappelijke en persoonlijke uitingen

Cultuurmenu VO leerlijn ‘Maatschappijvakken’: maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde

Alle vmbo-niveaus en havo/vwo, klas 1 t/m 3 Menu D, E en F

Per cultuurmenules VO zijn er 4 competenties. Sommige tussendoelen komen in de lessen direct ter sprake, andere zullen door opeenstapeling van ervaringen duidelijk worden.

Klas 1Klas 2Klas 3
competentiekijken, luisterenals in klas 1+als in klas 1 en 2 +
definitiede leerling maakt kennis met erfgoedobjecten en historische bronnen en kan zich verwonderen over het andere en het eigenede leerling leert dat er samenhang is binnen kunst en cultuur en vergelijkt historische verschillen in tijd en cultuur met de huidige tijdals in klas 1 en 2 +
erfgoedlocatiede leerling kan objecten en bronnen plaatsen in de historische of geografische context, maakt kennis met de verhalen die hier bij horen / de leerling maakt kennis met de diversiteit van het historische bronnenmateriaalde leerling ontdekt in welke erfgoedinstelling welk bronmateriaal bewaard wordt / de leerling kan de verhalen verbinden met zichzelfde leerling kan de verhalen een plaats geven in een groter geheel/bredere context / de leerling leert door te kijken en te observeren informatie uit bronnen te halen
Klas 1Klas 2Klas 3
competentieonderzoeken, ervaren, leren analyseren, verslag doenals in klas 1 +als in klas 1 en 2 + en interpreteren
definitiede leerling kan een eenvoudige opdracht uitwerken door een bepaald thema te verkennen en leert dat je gebeurtenissen kunt zien vanuit verschillende perspectieven en ervaart hoe de betrokken erfgoedinstellingen hun werk doende leerling leert waar te nemen, objectief te denken, zonder direct oordeel, doet nieuwe ideeën op / de leerling leert dat je verschillende bronnen moet raadplegen om het verhaal kloppend te makende leerling weet onderscheid te maken in informatie voor derden / de leerling weet elke vormen van erfgoedpresenteren er zijn / kent de doelstellingen van drie verschillende organisaties en weet welke verschillen en overeenkomsten er zijn
erfgoedlocatiede leerling leert diverse bronnen te gebruikende leerling weet bronnenmateriaal te interpreterende leerling weet welke verschillen en overeenkomsten er zijn; de leerling kan het bronnenmateriaal inzetten en gebruiken
Klas 1Klas 2Klas 3
competentiekeuzes maken, produceren, presenterenals in klas 1 +als in klas 1 en 2 +
definitiede leerling kan zelfstandig of in een groepje aan een opdracht werken / kan daarbij keuzes maken op basis van het geleerde / de leerling kan dit presenterenals in klas 1als in klas 1 en 2
erfgoedlocatiede leerling laat zien hoe hij het proces heeft doorlopen, zijn eigen persoonlijke betrokkenheid staat centraal, stelt vragen, kan zich inleven vanuit eigen situatie, vormt zich een meningde leerling leert hoofd- en bijzaken te onderscheiden en dat je een onderzoek vanuit verschillende invalshoeken kunt doenals in klas 1 en 2 / de leerling kan zijn meningsvorming onderbouwen / de leerling kan de juiste keuzes maken uit de informatiebronnen om tot de kerninformatie te komen
Klas 1Klas 2Klas 3
competentiereflecteren, evalueren, meningsuiting vormenals in klas 1 +als in klas 1 en 2 +
definitieDe leerling kan een mening vormen over het geleerde en zijn mening verwoorden aan klasgenoten en de docentals in klas 1de leerling kan eerder gevonden bronnen verwerken tot een presentatie / de leerling leert dat je in deze ergoedinstellingen onderzoek kunt doen, zowel op historisch als maatschappelijk gebied
erfgoedlocatiede leerling leert werken met bronnen en onderzoeksobjecten / krijgt een kader waarbinnen hij de wereld om zich heen beter begrijptde leerling weet welke informatie waardevol is om later te presenterende leerling leert dat het bewaren van (historisch) erfgoed van betekenis is voor het krijgen van kennis en inzicht