Cultuurmenulessen in Den Haag schooljaar 2023-2024

Via de knop inschrijven wordt een nieuw tabblad geopend waarop u kunt inloggen of de school kunt registreren.
Bij een inschrijving krijgt u z.s.m. een mail van Cultuurmenu met de inloggegevens.

Inschrijven voor het schooljaar 2023/2024

Voorbereidend lesmateriaal

Het is belangrijk dat de leerlingen goed voorbereid zijn op de lessen! Vanaf begin september 2023 staan al het lesmateriaal online. Het gebruik van de lesmaterialen draagt bij aan het welslagen van de les. Leerlingen zullen de les beter in de context kunnen plaatsen als ze voorbereid zijn op het museumbezoek en de cultuurmenules na afloop in de klas reflecteren.

Inschrijven voor schooljaar 2023/2024

Inschrijven kan vanaf 10 mei 2023 tot en met 27 augustus 2023 (tot een week na de zomervakantie). Scholen die al eerder hebben meegedaan ontvangen hiervoor een e-mail. Hierin is een link opgenomen naar de website waarin online de lessen kunnen worden aangevraagd. Aan­meldgegevens voor dit systeem worden in de e-mail verstrekt.

Scholen die niet eerder hebben meegedaan schrijven zich online in. Na de inschrijving ontvangt de school de inloggegevens voor het aanmeldsysteem.

Na het aanmelden maakt de school een keuze voor menu 1, 2 of 3. Er wordt ook een aantal noodzakelijke gegevens gevraagd waaronder schoollocatie, contactpersoon, schooltype, opstapplaats voor de bus en het factuuradres. Op volgorde van binnenkomst wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de menu-voorkeur.

Bellen met de ‘Hotline’

Hebt u binnen 24 uur voor aanvang van de les een dringende vraag over het busvervoer of is een verhindering waardoor de groep niet naar de les kan, graag zo snel mogelijk bellen met de Hotline: 0174-315090 van busmaatschappij BAB VIOS Touringcars.

Opgeven van groepen

De school wordt gevraagd de deelnemende groepen op te geven. Scholen die al eerder hebben deelgenomen kunnen hierbij gegevens van vorig jaar overnemen. De gegevens die per groep gevraagd worden zijn:

  • Leerjaar
  • Groepsnaam
  • Aantal leerlingen
  • Naam leerkracht
  • Uit te sluiten data en dagdelen: het is belangrijk de vraag te beantwoorden wanneer de groepen niet kunnen, denk aan zwemlessen, marge/studiedagen, paas-kerst-jaarfeestvieringen etc.

Definitief rooster en het beheren in het account van de school

Na het sluiten van de inschrijvingsperiode op 27 augustus 2023 worden de data voor de museumlessen in de week erna ingeroosterd. De school krijgt een email met het concept­rooster en krijgt dan een week om wijzigingen in het rooster door te geven. Daarna staan de geplande lessen vast en is het rooster definitief. U geeft dit aan door op de bevestigingsknop te drukken. U beheert het rooster in het eigen account van de school. Zodra het definitieve rooster gemaakt is, ontvangt de school hierover per e-mail bericht. De lessen starten vanaf 11 september 2023.

Annuleren

Het is altijd mogelijk om een les te annuleren. De reden van annulering bepaalt of de klas in aanmerking komt voor een vervangende les. Restitutie van het lesgeld vindt bij annulering niet plaats, tenzij het gaat om een geval van overmacht of een uitzonderlijke situatie (extreme weersomstandigheden, plotselinge ziekte). Op het beheeraccount van de school kunnen de lessen geannuleerd worden. Daar wordt ook gevraagd om de reden en of er een ander lesmoment wordt gewenst. Afhankelijk van de reden krijgt de school een vervangende datum voor de les. Deze vervangende les kan in rekening worden gebracht als de reden van annulering niet valt onder een situatie van overmacht.

Wilt u een reservering annuleren die niet binnen 24 uur plaatsvindt, wijzig dan in uw account de reservering en klik onderaan in het venster op knop ‘Annuleren’. Volg hierna de instructie op het scherm. Kan de reservering niet meer worden geannuleerd, wilt u of een andere datum voorstellen of iets anders doorgeven, klik dan (in de lijst met reserveringen) rechts op de berichtknop bij de juiste reservering.

Of de groep in aanmerking komt voor een andere les, hangt af van de reden van annulering, er wordt via een mailberichtensysteem een andere les gezocht. Uitzonderingsgevallen worden apart door het Projectenbureau Haagse Musea beoordeeld.

Bij een annulering van een les krijgen de school, het museum en de busmaatschappij een e-mail en de les krijgt de status ‘geannuleerd’. In geval van een geldige wijziging volgt er contact met de helpdesk: cultuurmenu@bezoekplanner.nl. Na bevestiging van de nieuwe afspraak krijgen de geregistreerde contactpersonen, de school, het museum en de busmaatschappij een bevestigingsmail.

Verhindering van de groep binnen 24 uur voor aanvang van de les

Als binnen 24 uur voor aanvang van een les blijkt dat een groep verhinderd is, dit graag z.s.m. doorbellen aan de hotline: 0174-315090. Bellen met de hotline kan op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

Relevante wijzigingen voor het rooster doorgeven

Nadat u het definitieve rooster hebt, kunt u alle relevante zaken als: wijziging aantal leerlingen, adreswijziging, opstapplaatswijziging en achteraf splitsing van groepen via het account van de school doorgegeven. Op de homepage staat een berichten icoon met ‘stuur een bericht’. U kunt eventueel ook nog een e-mail sturen aan de helpdesk:
cultuurmenu@bezoekplanner.nl.

Inschrijvingsstop

De belangstelling voor het Cultuurmenu is enorm gegroeid de afgelopen jaren. Er kan een bepaald maximumaantal scholen deelnemen. Inschrijving zal geschieden op volgorde van aanmelding.

Kosten per leerling

Deelname aan de lessen kost € 6,95 per leerling. Dit bedrag is inclusief het busvervoer en het lesmateriaal.

Groepsgrootte

De maximale omvang van de groep wordt per museum bepaald. Dit is te vinden in deze brochure en op de website. Als de groepsgrootte op het moment van vertrek zal afwijken van het aantal dat bij inschrijving is opgegeven, geef dit dan tijdig door aan cultuurmenu@bezoekplanner.nl Dit is belangrijk voor het museum en het aantal zitplaatsen in de bus. De groep wordt gesplitst als er voor een les een grotere groep leerlingen is opgegeven dan is toegestaan.

Aantal begeleiders

Bij iedere lesomschrijving in de brochure en op de website wordt het gewenste aantal begeleiders vermeld. In verband met het aantal zitplaatsen in de bus is het helaas niet mogelijk om meer begeleiders mee te nemen dan wordt aangegeven.

Lestijden en tijdsduur van de les

De vaste lestijden van het Cultuurmenu zijn: 9.15 uur, 10.45 uur en 13.30 uur. De lessen duren 75 minuten.

Ophaaltijden busvervoer en rooster

De standaard ophaaltijden van de bus zijn een half uur voor aanvang van de les: 8.45 uur, 10.15 uur en 13.00 uur. N.B. Als er meer dan een half uur rijtijd nodig is om de groepen op te halen dan belt de busmaatschappij naar de school.

Om ervoor te zorgen dat de lessen op tijd kunnen beginnen wordt u als school verzocht erop toe te zien dat de groepen op tijd klaar staan om met de bus mee te gaan. Gezien de grote verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, is het belangrijk dat de bus op tijd kan vertrekken. Als de groep te laat komt, kan de erfgoedinstelling niet de gehele les geven, omdat er aansluitend vaak volgende museumlessen gepland staan.

Evaluatieformulieren en klankbord­vergadering

Op de website van het Cultuurmenu staan zowel evaluatieformulieren voor de leerkrachten, als voor de directie/cultuurcoördinatoren. Ingevulde formulieren komen terecht op het Projectenbureau Haagse Musea en bij het betreffende museum waar de les is gevolgd. Hierdoor is het mogelijk de cultuurmenulessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ieder jaar vindt er een klankbordvergadering plaats waarvoor alle scholen een uitnodiging ontvangen. Na de lessen krijgt de leerkracht een brief uitgedeeld waarop staat hoe dit werkt, het is altijd vrijblijvend om hier aan deel te nemen.

Hoe de leerlingen zich gedragen bij museumbezoek

Wij vragen u om uw leerlingen vooraf te vertellen hoe zij zich in de musea moeten gedragen. Ook vragen wij u tijdens het bezoek hierop toe te zien. Opsplitsen in 2 groepen Bij de meeste musea wordt de groep in twee gelijke groepen verdeeld. Het is fijn als de leerkracht dit vooraf al bekend heeft gemaakt aan de leerlingen en begeleiding.

Start Cultuurmenu 11 september 2023

De school beheert zelf het rooster vanaf het moment van inschrijven en opgeven van de groepen. De eerste cultuurmenulessen zullen in september van start gaan en lopen tot de kerstvakantie, de tweede lesperiode start direct na de kerstvakantie tot en met eind april 2024.

Busvervoer of lopend naar het museum

Het Projectenbureau Haagse Musea regelt busvervoer van de school naar de instellingen. De busmaatschappij waarmee wordt gewerkt is BAB VIOS Touringcars te Wateringen. Als de school binnen een straal van 500 meter bij een museum gevestigd is, wordt gevraagd lopend naar het museum te gaan. Op het online-inschrijfformulier kunt u dit aangeven. Geen gebruik maken van busvervoer heeft geen invloed op de prijs per leerling.