Wat is het Cultuurmenu?

Het Cultuurmenu PO biedt het primair onderwijs in Den Haag en regio een educatief programma aan van 20 Haagse musea. Het programma is voor groep 1 tot en met groep 8. Het Cultuurmenu bestaat uit drie menu’s.
De school doet mee met één van de drie menu’s. Ieder schooljaar bezoekt elke groep een ander museum uit het menu. Er is voor­bereidend- en verwerkingsmateriaal bij de lessen gemaakt.

Drie menu’s en de doorgaande leerlijn

Bij het samenstellen van de menu’s is gelet op een gelijkwaardige verdeling van soorten musea. Leerlingen die jaren achtereen meedoen met het Cultuurmenu PO maken zo kennis met de diversiteit aan erfgoedinstellingen in hun directe omgeving. In de menu’s wordt de doorgaande leerlijn ‘Kennismaken met cultureel erfgoed’ aangeboden. Iedere erfgoedinstelling binnen menu 1, 2 en 3 geeft les aan een bepaalde groep en heeft gekozen voor een lesinhoud die zoveel mogelijk aansluit bij het schoolcurriculum, bij de leeftijd en de leerstof die op school gegeven wordt.
De scholen worden bij inschrijving evenredig verdeeld over de menu’s.

Doelstellingen Cultuurmenu PO

De leerling ervaart dat een erfgoedinstelling een locatie is waar:

 • mensen elkaar kunnen ontmoeten;
 • je ervaringen kunt uitwisselen;
 • je kunt nadenken en met elkaar in gesprek kunt gaan over maatschappelijk relevante kwesties;
 • je vragen mag stellen en kritisch mag zijn;
 • je uitgedaagd wordt om creatief te denken;
 • mogelijkheid is tot discussie en reflectie;
 • interessante, mooie, waardevolle, kunstzinnige objecten kunt zien
 • je ervaart dat kunst en cultuur onderdeel is van het menszijn en ons spiegelt in hoe we zijn;
 • je leert dat je van buitenaf waarneemt samenhangt met wat je innerlijk ervaart.

De musea die meedoen aan het Cultuurmenu PO willen ook bereiken dat leerlingen:

 • met alle diverse achtergronden uit alle wijken van de stad Den Haag en de regio kunnen meedoen;
 • uit aandachtswijken een extra kans krijgen om mee te doen;
 • met een taal- en leerachterstand zich veilig voelen in de musea en de cultuurmenulessen goed bij hen aansluiten;
 • de verscheidenheid en rijkdom van het cultureel erfgoed binnen hun eigen stad en leefomgeving waarnemen en beleven;
 • door het volgen van de cultuurmenulessen geïnspireerd raken en enthousiast worden, zodat ze zich op cultureel gebied verder kunnen ontwikkelen;
 • ontdekken dat musea centra zijn waar boeiende, leuke en plezierige kanten van kunst en cultuur beleefd kunnen worden;
 • op bijzondere locaties komen waar ze merken dat de verhalen en feiten van een collectie verbonden zijn met henzelf;
 • vaker in schoolverband naar een museum gaan en hiermee een kans krijgen die ze van huis uit niet altijd wordt aangeboden.

Tot slot willen de musea bereiken: Dat er naast het samenwerkingsverband met de musea tevens structureel wordt samengewerkt met de cultuurcoördinatoren van de scholen.

Doorgaande leerlijn ‘Kennismaken met cultureel erfgoed’, aansluiting vakken en kerndoelen

Het gezamenlijke doel van het Cultuurmenu is kerndoel 56 van het vak Kunstzinnige oriëntatie: ‘de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed’. De tussendoelen die zijn samengesteld om dit kerndoel te kunnen bereiken zijn te vinden in een bijlage van deze brochure op blz. 34 en 35.
In alle museumlessen wordt, naast Kunst­zinnige oriëntatie met kerndoel 56, veel aandacht besteed aan Nederlandse taal. Per cultuurmenules is een keuze gemaakt uit de bijbehorende kerndoelen 1 t/m 12.
Ook de kerndoelen 54 en 55 van Kunstzinnige oriëntatie zijn in de lessen opgenomen omdat binnen het Cultuurmenu een grote diversiteit vertegenwoordigd is aan erfgoedinstellingen: kunsthistorisch, natuurhistorisch, media en cultuur, historisch en wereldoriëntatie.
Een overzicht van alle vakken met bijbehorende kerndoelen die in de cultuurmenulessen zijn opgenomen, staan per museum en les­- omschrijving in deze brochure. Centraal in elke cultuurmenules staan de collectie en de bij–behorende verhalen van het museum, maar ook is er altijd interactie met de verhalen van de leerlingen.

Voorbereidend en verwerkend lesmateriaal voor op school

Het lesmateriaal staat vanaf september 2021 op deze site. Voor elke cultuurmenules is er voorbereidend- en verwerkend lesmateriaal beschikbaar om de les te laten beklijven, het gebruik hiervan draagt bij aan het welslagen van de les. Leerlingen zullen de les beter in context kunnen plaatsen als ze voorbereid zijn op het museumbezoek en de cultuurmenules na afloop in de klas evalueren.

Didactische aanpak van de lessen

Alle cultuurmenulessen voldoen aan een aantal didactische richtlijnen. Deze hebben als doel:

 • de leerlingen basisvaardigheden bij te brengen op het terrein van waarneming, verbeelding, conceptualisering en analyse. De leerlingen ontwikkelen deze vaardigheden via receptie, reflectie en productie;
 • een bijdrage te leveren aan taalbeheersing;
 • bij te dragen aan de ontwikkeling van creativiteit;
 • rekening te houden met de ‘21st century skills’;
 • een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van cultureel burgerschap en cultureel zelfbewustzijn.

Praktische informatie

Het is belangrijk dat de leerlingen goed voorbereid zijn op de lessen! Vanaf september 2021 staan alle lesmaterialen online. Het gebruik van de lesmaterialen draagt bij aan het welslagen van de les. Leerlingen zullen de les beter in de context kunnen plaatsen als ze voorbereid zijn op het museumbezoek en de cultuurmenules na afloop in de klas reflecteren.

Coronamaatregelen

De school ontvangt bij de postverzenging van de brochure een inlegvel met de maatregelen die worden getroffen in verband met het coronavirus. Bij de digitaal verzonden versie en op de website komt hierover ook informatie te staan.

Inschrijven voor het schooljaar 2020/2021

Inschrijven kan vanaf 10 mei 2021 tot en met 3 september 2021 (tot een week na de zomervakantie). Scholen die al eerder hebben meegedaan ontvangen hiervoor een e-mail. Hierin is een link opgenomen naar de website waarin online de lessen kunnen worden aangevraagd.

Aanmeldgegevens voor dit systeem worden in de e-mail verstrekt. Scholen die niet eerder hebben meegedaan schrijven zich online in via www.cultuurmenu.nl Na de inschrijving ontvangt de school de inloggegevens voor het aanmeldsysteem. Na het aanmelden maakt de school een keuze voor menu 1, 2 of 3. Er worden ook een aantal noodzakelijke gegevens gevraagd waaronder schoollocatie, contactpersoon, schooltype, opstapplaats voor de bus en het factuuradres. Op volgorde van binnenkomst wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de menu-voorkeur. Ook aan scholen die vorig jaar deel hebben genomen wordt gevraagd deze voorkeur aan te geven.

Definitief rooster en het beheren in het account van de school

Na het sluiten van de inschrijvingsperiode worden de data voor de museumlessen ingeroosterd. Zodra het rooster gemaakt is, ontvangt de school hierover per e-mail bericht. U krijgt vervolgens een week om wijzigingen in het rooster door te geven. Daarna staan de geplande lessen vast en is het rooster definitief. U geeft dit aan door op de bevestigingsknop te drukken. U beheert het rooster in het eigen account van de school.

Annuleren

Het is altijd mogelijk om een les te annuleren. De reden van annulering bepaalt of de klas in aanmerking voor een vervangende les. Restitutie van het lesgeld vindt bij annulering niet plaats, tenzij het gaat om een geval van overmacht of een uitzonderlijke situatie (extreme weersomstandigheden, plotselinge ziekte). Op het beheeraccount van de school kunnen de lessen geannuleerd worden. Daar wordt ook gevraagd om de reden en of er een ander lesmoment wordt gewenst. Afhankelijk van de reden krijgt de school een vervangende datum voor de les. Deze vervangende les kan in rekening worden gebracht als de reden van annulering niet valt onder een situatie van overmacht.

Annuleren via uw account

Wilt u een reservering annuleren die niet binnen 24 uur plaatsvindt, wijzig dan in uw account de reservering en klik onderaan in het venster op knop ‘Annuleren’. Volg hierna de instructie op het scherm. Kan de reservering niet meer worden geannuleerd, wilt u of een andere datum voorstellen of iets anders doorgeven, klik dan (in de lijst met reserveringen) rechts op de berichtknop bij de juiste reservering.

Of de groep in aanmerking komt voor een andere les, hangt af van de reden van annulering, er wordt via een mailberichtensysteem een andere les gezocht. Uitzonderingsgevallen worden apart door het Projectenbureau Haagse Musea beoordeeld.

Bij een annulering van een les krijgen de school, het museum en de busmaatschappij een e-mail en de les krijgt de status ‘geannuleerd’.

In geval van een geldige wijziging volgt er contact met de helpdesk (cultuurmenu@bezoekplanner.nl). Na bevestiging van de nieuwe afspraak krijgen de geregistreerde contactpersonen, de school, het museum en de busmaatschappij een bevestigingsmail.

Bellen met de ‘Hotline’

Hebt u binnen 24 uur voor aanvang van de les een dringende vraag over het busvervoer of is een verhindering waardoor de groep niet naar de les kan, graag zo snel mogelijk bellen met de Hotline: 0174-315090 van busmaatschappij BAB VIOS Touringcars.

Verhindering van de groep binnen 24 uur voor aanvang van de les

Als binnen 24 uur voor aanvang van een les blijkt dat een groep verhinderd is, dit graag z.s.m. doorbellen aan de hotline: 0174-315090. Bellen met de hotline kan op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

Relevante wijzigingen voor het rooster doorgeven

Nadat u het definitieve rooster hebt kunt u alle relevante zaken als: wijziging aantal leerlingen, adreswijziging, opstapplaatswijziging, achteraf splitsing van groepen via het account van de school doorgegeven. Op de homepage staat een berichten icoon met ‘stuur een bericht’. U kunt eventueel ook nog een e-mail sturen aan de helpdesk: cultuurmenu@bezoekplanner.nl.

Inschrijvingsstop

De belangstelling voor het Cultuurmenu is enorm gegroeid de afgelopen jaren. Er kan een bepaald maximumaantal scholen deelnemen. Inschrijving zal geschieden op volgorde van aanmelding.

Kosten per leerling

Deelname aan de lessen kost € 5,95 per leerling. Dit bedrag is inclusief het busvervoer en het lesmateriaal.

Groepsgrootte

De maximale omvang van de groep wordt per museum bepaald. Dit is te vinden in de brochure en op de website. Als de groepsgrootte op het moment van vertrek zal afwijken van het aantal dat bij inschrijving is opgegeven, geef dit dan tijdig door aan cultuurmenu@bezoekplanner.nl. Dit is belangrijk voor het museum en het aantal zitplaatsen in de bus. De groep wordt gesplitst als er voor een les een grotere groep leerlingen is opgegeven dan is toegestaan.

Aantal begeleiders

Bij iedere lesomschrijving in de brochure en op de website wordt het gewenste aantal begeleiders genoemd. In verband met het aantal zitplaatsen in de bus, is het helaas dus niet mogelijk om meer begeleiders mee te nemen dan wordt aangegeven.

Lestijden en tijdsduur van de les

De vaste lestijden van het Cultuurmenu zijn: 9.15 uur, 10.45 uur en 13.30 uur. De lessen duren 75 minuten.

Ophaaltijden busvervoer en rooster

De standaard ophaaltijden van de bus zijn een half uur voor aanvang van de les: 8.45 uur, 10.15 uur en 13.00 uur. N.B. Als er meer dan een half uur rijtijd nodig is om de groepen op te halen dan belt de busmaatschappij naar de school.

Om ervoor te zorgen dat de lessen op tijd kunnen beginnen wordt u als school verzocht erop toe te zien dat de groepen op tijd klaar staan om met de bus mee te gaan. Gezien de grote verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, is het belangrijk dat de bus op tijd kan vertrekken. Als de groep te laat komt, kan de erfgoedinstelling niet de gehele les geven, omdat er aansluitend vaak volgende museumlessen gepland staan.

Bellen met de ‘Hotline’

Hebt u binnen 24 uur voor aanvang van de les een dringende vraag over het busvervoer of is een verhindering waardoor de groep niet naar de les kan, graag zo snel mogelijk bellen met de Hotline: 0174-315090 van busmaatschappij BAB VIOS Touringcars.

Evaluatieformulieren en klankbord­vergadering

Op de website van het Cultuurmenu staan zowel evaluatieformulieren voor de leerkrachten, als voor de directie/cultuurcoördinatoren. Ingevulde formulieren komen terecht op het Projectenbureau Haagse Musea en bij het betreffende museum waar de les is gevolgd. Hierdoor is het mogelijk de cultuurmenulessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ieder jaar vindt er een klankbordvergadering plaats waarvoor alle scholen een uitnodiging ontvangen. Voor de leerlingen uit de hoogste klassen is een eenvoudig evaluatieformulier gemaakt. Na de lessen krijgt de leerkracht een brief uitgedeeld waarop staat hoe dit werkt, het is altijd vrijblijvend om hier aan deel te nemen.

Hoe de leerlingen zich gedragen bij museumbezoek

Wij vragen u om uw leerlingen vooraf te vertellen hoe zij zich in de musea moeten gedragen. Ook vragen wij u tijdens het bezoek hierop toe te zien.

Opsplitsen in 2 groepen

Bij de meeste musea wordt de groep in twee gelijke groepen verdeeld. Het is fijn als de leerkracht dit vooraf al bekend heeft gemaakt aan de leerlingen en begeleiding.

Menu 1

Menu 2

Menu 3