Wat is het Cultuurmenu?

Het Cultuurmenu biedt het primair onderwijs in de regio Den Haag een educatief programma van twintig Haagse erfgoedinstellingen. Het programma is voor de hele school van groep 1 tot en met groep 8. Het Cultuurmenu bestaat uit drie menu’s. De school doet mee met één van de drie menu’s. Ieder schooljaar bezoekt elke groep een andere erfgoedinstelling uit een van deze menu’s. Het voorbereidend- en verwerkingsmateriaal wordt aangeboden op de website www.cultuurmenu.nl

Drie menu’s en de doorgaande leerlijn

De samenstelling van het aanbod binnen de drie menu’s met soorten musea is gelijkwaardig. Leerlingen die jaren achtereen meedoen met het Cultuurmenu PO maken zo kennis met de diversiteit aan erfgoedinstellingen in hun directe omgeving. In de menu’s wordt de doorgaande leerlijn ‘Kennismaken met cultureel erfgoed’ aangeboden. Iedere erfgoedinstelling binnen menu 1, 2 en 3 geeft les aan een bepaalde groep en heeft gekozen voor een lesinhoud die zoveel mogelijk aansluit bij het schoolcurriculum, bij de leeftijd en de leerstof die op school gegeven wordt. De scholen worden bij inschrijving evenredig verdeeld over de menu’s.

Doelstellingen Cultuurmenu PO

De leerling ervaart dat een erfgoedinstelling een plek is waar:

 • mensen elkaar kunnen ontmoeten;
 • je ervaringen kunt uitwisselen;
 • je kunt nadenken en met elkaar in gesprek kunt gaan over maatschappelijk relevante kwesties;
 • je vragen mag stellen en kritisch mag zijn;
 • je uitgedaagd wordt om creatief te denken;
 • mogelijkheid is tot discussie en reflectie.

De musea die meedoen aan het Cultuurmenu PO willen ook bereiken dat leerlingen:

 • de verscheidenheid en rijkdom van het cultureel erfgoed binnen hun eigen stad en leefomgeving waarnemen en beleven;
 • door het volgen van de cultuurmenulessen geïnspireerd raken en enthousiast worden, zodat ze zich op cultureel gebied verder kunnen ontwikkelen;
 • ontdekken dat musea centra zijn waar boeiende, leuke en plezierige kanten van kunst en cultuur beleefd kunnen worden;
 • op bijzondere locaties komen waar ze merken dat de verhalen en feiten van een collectie met die plek verbonden zijn, maar ook met hun eigen kennis en ervaringen;
 • vaker in schoolverband naar een museum gaan en hiermee een kans krijgen die ze van huis uit niet altijd wordt aangeboden.

Tot slot en niet onbelangrijk, willen de musea bereiken dat er structureel wordt samengewerkt met de scholen, zodat het inhoudelijk programma van het Cultuurmenu PO blijft aansluiten op het schoolcurriculum en bij de vakken die op school behandeld worden.

Doorgaande leerlijn ‘Kennismaken met cultureel erfgoed’, aansluiting vakken en kerndoelen

Het gezamenlijke doel van het Cultuurmenu is kerndoel 56 van het vak Kunstzinnige oriëntatie: ‘de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed’. De tussendoelen die zijn samengesteld om dit kerndoel te kunnen bereiken zijn te vinden in een bijlage van deze brochure op blz. 36 en 37.

In alle museumlessen wordt, naast Kunstzinnige oriëntatie met kerndoel 56, veel aandacht besteed aan Nederlandse taal. Per cultuurmenules is een keuze gemaakt uit de bijbehorende kerndoelen 1 t/m 12. Ook de kerndoelen 54 en 55 van Kunstzinnige oriëntatie zijn in de lessen opgenomen omdat binnen het Cultuurmenu een grote diversiteit vertegenwoordigd is aan erfgoedinstellingen: kunsthistorisch, natuurhistorisch, media en cultuur, historisch en wereldoriëntatie. Een overzicht van alle vakken met bijbehorende kerndoelen die in de cultuurmenulessen zijn opgenomen, staan per museum en lesomschrijving in deze brochure. Centraal in elke cultuurmenules staan de collectie en de bijbehorende verhalen van het museum.

Didactische aanpak van de lessen

Alle cultuurmenulessen voldoen aan een aantal didactische richtlijnen. Deze hebben als doel:

 • de leerlingen basisvaardigheden bij te brengen op het terrein van waarneming, verbeelding, conceptualisering en analyse. De leerlingen ontwikkelen deze vaardigheden via receptie, reflectie en productie;
 • een bijdrage te leveren aan taalbeheersing;
 • bij te dragen aan de ontwikkeling van creativiteit;
 • rekening te houden met de ‘21st century skills’;
 • een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van cultureel burgerschap en cultureel zelfbewustzijn.

Voorbereidend en verwerkend lesmateriaal voor op school

Het lesmateriaal staat vanaf september 2019 op www.cultuurmenu.nl. Voor elke cultuurmenules is er voorbereidend- en verwerkend lesmateriaal beschikbaar om de les te laten beklijven, het gebruik hiervan draagt bij aan het welslagen van de les. Leerlingen zullen de les beter in context kunnen plaatsen als ze voorbereid zijn op het museumbezoek en de cultuurmenules na afloop in de klas evalueren.

Inschrijven voor het schooljaar 2019 -2020

Inschrijven kan vanaf 9 mei 2019 tot en met 13 september 2019 (tot twee weken na de zomervakantie) via deze website.
Scholen die al eerder hebben meegedaan ontvangen hiervoor een e-mail. Hierin is een link opgenomen naar de website waarin online de lessen kunnen worden aangevraagd. Aanmeldgegevens voor dit systeem worden in de e-mail verstrekt.

Scholen die niet eerder hebben meegedaan schrijven zich online in. Na de inschrijving ontvangt de school de inloggegevens voor het aanmeldsysteem.

Na het aanmelden maakt de school een keuze voor menu 1,2 of 3.
Er worden ook een aantal noodzakelijke gegevens gevraagd waaronder schoollocatie, contactpersoon, schooltype, opstapplaats voor de bus en het factuuradres.

Op volgorde van binnenkomst wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de menu-voorkeur. Ook aan scholen die vorig jaar deel hebben genomen wordt gevraagd deze voorkeur aan te geven.

Opgeven van groepen en reserveren

De school wordt gevraagd de deelnemende groepen op te geven. Scholen die al eerder hebben deelgenomen kunnen hierbij gegevens van vorig jaar overnemen. De gegevens die per groep gevraagd worden zijn:

 • Leerjaar
 • Groepsnaam
 • Aantal leerlingen
 • Naam leerkracht
 • Uit te sluiten data en dagdelen

Na het sluiten van de inschrijvingsperiode worden de data voor de museumlessen ingeroosterd. Zodra het rooster gemaakt is, ontvangt de school hierover per e-mail bericht.
De geplande lessen staan in principe vast. Wilt u een reservering annuleren of een andere datum voorstellen, wijzig dan de reservering door onderaan op de knop ‘Annuleren’ te klikken. Volg hierna de instructie op het scherm.

Als de groep in aanmerking komt voor een andere les, dit hangt af van de reden van annulering, wordt er via een mailberichtensysteem een andere les gezocht. Uitzonderingsgevallen worden apart door het Projectenbureau Haagse Musea beoordeeld.

Bij een annulering van een les krijgen de betrokken school, het museum en de busmaatschappij een e-mail en de les krijgt de status ‘geannuleerd’. In geval van een geldige wijziging volgt er contact met cultuurmenu@bezoekplanner.nl voor een nieuwe afspraak. Na bevestiging van de nieuwe afspraak krijgen de geregistreerde contactpersonen, de school, het museum en de busmaatschappij een bevestigingsmail.

Inschrijvingsstop

De belangstelling voor het Cultuurmenu is enorm gegroeid de afgelopen jaren. Er kan een bepaald maximum aantal scholen deelnemen. Inschrijving zal geschieden op volgorde van aanmelding.

Kosten per leerling

Deelname aan de lessen kost € 5,95 per leerling. Dit bedrag is inclusief het busvervoer en het lesmateriaal.

Groepsgrootte

De maximale omvang van de groep wordt per museum bepaald. Dit is te vinden in deze brochure en op de website. Als de groepsgrootte op het moment van vertrek zal afwijken van het aantal dat bij inschrijving is opgegeven, geef dit dan tijdig door aan cultuurmenu@ bezoekplanner.nl
Dit is belangrijk voor het museum en het aantal zitplaatsen in de bus.
De groep wordt gesplitst als er voor een les een grotere groep leerlingen is opgegeven dan is toegestaan.

Aantal begeleiders

Bij iedere lesomschrijving in de brochure en op de website wordt het gewenste aantal begeleiders genoemd. In verband met het aantal zitplaatsen in de bus, is het helaas dus niet mogelijk om meer begeleiders mee te nemen dan wordt aangegeven

Lestijden en tijdsduur van de les

De vaste lestijden van het Cultuurmenu zijn: 9.15 uur, 10.45 uur en 13.30 uur. De lessen duren 75 minuten.

Ophaaltijden busvervoer en rooster

De standaard ophaaltijden van de bus zijn een half uur voor aanvang van de les: 8.45 uur, 10.15 uur en 13.00 uur.

n.b. Als er meer dan een half uur rijtijd nodig is om de groepen op te halen dan belt de busmaatschappij naar de school. Om ervoor te zorgen dat de lessen op tijd kunnen beginnen wordt u als school verzocht erop toe te zien dat de groepen op tijd klaar staan om met de bus mee te gaan. Gezien de grote verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, is het belangrijk dat de bus op tijd kan vertrekken. Als de groep te laat komt, kan de erfgoedinstelling niet de gehele les geven, omdat er aansluitend vaak volgende museumlessen gepland staan.

Wat te doen als…

Als een groep door omstandigheden is verhinderd om naar een les te gaan:

 1. Als de verhindering speelt binnen 24 uur belt u eerst met de Hotline: 0174-315090 van busmaatschappij BAB VIOS Touringcars. Bellen met de hotline kan op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.
 2. Nadat de school alle groepen heeft opgegeven tijdens het inroosteren en heeft geklikt op de bevestigingsknop, is het rooster definitief. Wijzigingen worden dan op maat afgehandeld.

Annulering en restitutie van lesgeld

Restitutie van het lesgeld vindt bij annulering niet plaats, tenzij het gaat om een geval van overmacht of een uitzonderlijke situatie (extreme weersomstandigheden, plotselinge ziekte). Op het beheeraccount van de school kunnen de lessen geannuleerd worden. Daar wordt ook gevraagd om de reden en of er een ander lesmoment wordt gewenst. Afhankelijk van de reden krijgt de school een vervangende datum voor de les.

Relevante wijzigingen voor het rooster doorgeven

Alle andere relevante zaken als: wijziging aantal leerlingen, adreswijziging, opstapplaatswijziging, achteraf splitsing van groepen kunnen per e-mail doorgegeven worden aan de helpdesk van cultuurmenu@ bezoekplanner.nl

Evaluatieformulieren en klankbordvergadering

Op de website van het Cultuurmenu staan zowel evaluatieformulieren voor de leerkrachten, als voor de directie/cultuurcoördinatoren. Ingevulde formulieren komen terecht op het Projectenbureau Haagse Musea en bij het betreffende museum waar de les is gevolgd. Hierdoor is het mogelijk de cultuurmenulessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ieder jaar vindt er een klankbordvergadering plaats waarvoor alle scholen een uitnodiging ontvangen.

Museumbezoek

Wij vragen u om uw leerlingen vooraf te vertellen hoe zij zich in de musea moeten gedragen. Ook vragen wij u tijdens het bezoek hierop toe te zien. Bij de meeste musea wordt de groep in twee gelijke groepen verdeeld. Fijn is het, als de leerkracht dit vooraf al bekend heeft gemaakt aan de leerlingen en begeleiding.

Roosters en start Cultuurmenu PO

De school beheert zelf het rooster vanaf het moment van inschrijven en opgeven van de groepen. De eerste cultuurmenulessen zullen in oktober van start gaan en lopen tot en met december, de tweede lesperiode is van januari tot en met april.

Het Projectenbureau Haagse Musea regelt busvervoer van de school naar de instellingen. Als de school binnen een straal van 500 meter bij een museum gevestigd is, wordt gevraagd lopend naar het museum te gaan. Graag na ontvangst van het rooster een e-mail sturen aan cultuurmenu@ bezoekplanner.nl met de vermelding welke groepen lopend naar welke musea gaan. Geen gebruik maken van busvervoer heeft geen invloed op de prijs per leerling.