❤️elijk welkom in onze musea

Muzee Scheveningen © Chelsey Honders

Wat is het Cultuurmenu?

Het Cultuurmenu PO biedt het primair onderwijs in Den Haag en regio een educatief programma aan van 21 Haagse musea. Het programma is voor groep 1 tot en met groep 8. Het Cultuurmenu bestaat uit drie menu’s. De school doet mee met één van de drie menu’s. Ieder schooljaar bezoekt elke groep een ander museum uit het menu. Er is voor­bereidend- en verwerkingsmateriaal bij de lessen gemaakt. Dit lesmateriaal wordt aangeboden op de website.

Drie menu’s en de doorgaande leerlijn

Bij het samenstellen van de menu’s is gelet op een gelijkwaardige verdeling van soorten musea. Leerlingen die jaren achtereen meedoen met het Cultuurmenu PO maken zo kennis met de diversiteit aan erfgoedinstellingen in hun directe omgeving. In de menu’s wordt de doorgaande leerlijn ‘Kennismaken met cultureel erfgoed’ aangeboden. Iedere erfgoedinstelling binnen menu 1, 2 en 3 geeft les aan een bepaalde groep en heeft gekozen voor een lesinhoud die zoveel mogelijk aansluit bij het schoolcurriculum, bij de leeftijd en de leerstof die op school gegeven wordt. De scholen worden bij inschrijving evenredig verdeeld over de menu’s.

Doelstellingen Cultuurmenu PO

 • De leerling wordt in klassenverband in contact gebracht met diverse soorten erf­goed­instellingen in Den Haag en de regio;
 • De leerling ervaart dat een erfgoedinstelling een plek is waar je bijzondere collecties en verhalen aantreft en een verbinding kunt maken, vanuit het dagelijks leven/het nu, naar het verleden en de toekomst.

Om deze doelstellingen te bereiken vinden de musea het belangrijk dat leerlingen:

 • vaker in schoolverband naar een museum gaan en hiermee een kans krijgen die ze van huis uit niet altijd wordt aangeboden;
 • de verscheidenheid en rijkdom van het cultureel erfgoed binnen hun eigen stad en leefomgeving ervaren, zien en beleven;
 • door het volgen van de cultuurmenulessen geïnspireerd raken en enthousiast worden, zodat ze zich op cultureel gebied verder kunnen ontwikkelen;
 • ontdekken dat museumbezoek leuk en plezierig kan zijn en ervaren dat er veel te beleven is op het gebied van kunst en cultuur;
 • een inspirerende leerervaring opdoen, door de andere omgeving waarin ze zich bevinden en ze meer vanuit hun zintuigen kunnen waarnemen;
 • met alle diverse achtergronden uit alle wijken van de stad Den Haag en de regio meedoen;
 • uit aandachtwijken een extra kans krijgen om mee te doen;
 • met taal en leerachterstanden zich veilig voelen in de musea en de cultuurmenulessen goed bij hen aansluiten.

Daarnaast willen de musea bereiken dat er een structurele samenwerking is met de scholen, zodat het inhoudelijk programma van het Cultuurmenu PO blijft aansluiten op het schoolcurriculum en bij de vakken die op school worden behandeld.

Doorgaande leerlijn ‘Kennismaken met cultureel erfgoed’, aansluiting vakken en kerndoelen

Het gezamenlijke doel van het Cultuurmenu is kerndoel 56 van het vak Kunstzinnige oriëntatie: ‘de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed’. De tussendoelen die zijn samengesteld om dit kerndoel te kunnen bereiken zijn te vinden in een bijlage van deze brochure op blz 34 en 35 en op deze site.

Voorbereidend en verwerkend lesmateriaal voor op school

Het lesmateriaal staat vanaf september 2021 op deze site. Voor elke cultuurmenules is er voorbereidend- en verwerkend lesmateriaal beschikbaar om de les te laten beklijven, het gebruik hiervan draagt bij aan het welslagen van de les. Leerlingen zullen de les beter in context kunnen plaatsen als ze voorbereid zijn op het museumbezoek en de cultuurmenules na afloop in de klas evalueren.

In alle museumlessen wordt, naast Kunstzinnige oriëntatie met kerndoel 56, veel aandacht besteed aan Nederlandse taal. Per cultuur­menules is een keuze gemaakt uit de bijbehorende kerndoelen 1 t/m 12. Ook de kerndoelen 54 en 55 van Kunstzinnige oriëntatie zijn in de lessen opgenomen omdat binnen het Cultuurmenu een grote diversiteit vertegenwoordigd is aan erfgoedinstellingen waaronder: kunst­historisch, natuurhistorisch, media en cultuur, historisch en wereldoriëntatie.

Een overzicht van alle vakken met bijbehorende kerndoelen die in de cultuurmenulessen zijn opgenomen, staan per museum en lesomschrijving in deze brochure.
De cultuurmenules richt zich steeds op de leerlingen van een klas/groep en de collectie met bijbehorende verhalen vormt het uitgangspunt van de les.

Didactische aanpak van de lessen

Alle cultuurmenulessen voldoen aan een aantal didactische richtlijnen.
Deze hebben als doel:

 • de leerlingen basisvaardigheden bij te brengen op het terrein van waarneming, verbeelding, conceptualisering en analyse. De leerlingen ontwikkelen deze vaardigheden via oriënteren, onderzoeken, produceren en reflecteren, zie pag 34 en 35 met de doorgaande leerlijn en op de site;
 • een bijdrage te leveren aan taalontwikkeling;
 • bij te dragen aan de ontwikkeling van creativiteit;
 • rekening te houden met de ‘21st century skills’;
 • een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van burgerschap en cultureel zelfbewustzijn.

Praktische informatie

Voorbereidend lesmateriaal

Het is belangrijk dat de leerlingen goed voorbereid zijn op de lessen! Vanaf begin september 2023 staan al het lesmateriaal online. Het gebruik van de lesmaterialen draagt bij aan het welslagen van de les. Leerlingen zullen de les beter in de context kunnen plaatsen als ze voorbereid zijn op het museumbezoek en de cultuurmenules na afloop in de klas reflecteren.

Annuleren

Het is altijd mogelijk om een les te annuleren. De reden van annulering bepaalt of de klas in aanmerking komt voor een vervangende les. Restitutie van het lesgeld vindt bij annulering niet plaats, tenzij het gaat om een geval van overmacht of een uitzonderlijke situatie (extreme weersomstandigheden, plotselinge ziekte). Op het beheeraccount van de school kunnen de lessen geannuleerd worden. Daar wordt ook gevraagd om de reden en of er een ander lesmoment wordt gewenst. Afhankelijk van de reden krijgt de school een vervangende datum voor de les. Deze vervangende les kan in rekening worden gebracht als de reden van annulering niet valt onder een situatie van overmacht.

Wilt u een reservering annuleren die niet binnen 24 uur plaatsvindt, wijzig dan in uw account de reservering en klik onderaan in het venster op knop ‘Annuleren’. Volg hierna de instructie op het scherm. Kan de reservering niet meer worden geannuleerd, wilt u of een andere datum voorstellen of iets anders doorgeven, klik dan (in de lijst met reserveringen) rechts op de berichtknop bij de juiste reservering.

Of de groep in aanmerking komt voor een andere les, hangt af van de reden van annulering, er wordt via een mailberichtensysteem een andere les gezocht. Uitzonderingsgevallen worden apart door het Projectenbureau Haagse Musea beoordeeld.

Bij een annulering van een les krijgen de school, het museum en de busmaatschappij een e-mail en de les krijgt de status ‘geannuleerd’. In geval van een geldige wijziging volgt er contact met de helpdesk: cultuurmenu@bezoekplanner.nl. Na bevestiging van de nieuwe afspraak krijgen de geregistreerde contactpersonen, de school, het museum en de busmaatschappij een bevestigingsmail.

Bellen met de ‘Hotline’

Hebt u binnen 24 uur voor aanvang van de les een dringende vraag over het busvervoer of is een verhindering waardoor de groep niet naar de les kan, graag zo snel mogelijk bellen met de Hotline: 0174-315090 van busmaatschappij BAB VIOS Touringcars.

Relevante wijzigingen voor het rooster doorgeven

Nadat u het definitieve rooster hebt, kunt u alle relevante zaken als: wijziging aantal leerlingen, adreswijziging, opstapplaatswijziging en achteraf splitsing van groepen via het account van de school doorgegeven. Op de homepage staat een berichten icoon met ‘stuur een bericht’. U kunt eventueel ook nog een e-mail sturen aan de helpdesk:
cultuurmenu@bezoekplanner.nl.

Hoe de leerlingen zich gedragen bij museumbezoek

Wij vragen u om uw leerlingen vooraf te vertellen hoe zij zich in de musea moeten gedragen. Ook vragen wij u tijdens het bezoek hierop toe te zien. Opsplitsen in 2 groepen Bij de meeste musea wordt de groep in twee gelijke groepen verdeeld. Het is fijn als de leerkracht dit vooraf al bekend heeft gemaakt aan de leerlingen en begeleiding.

Evaluatieformulieren en klankbord­vergadering

Op de website van het Cultuurmenu staan zowel evaluatieformulieren voor de leerkrachten, als voor de directie/cultuurcoördinatoren. Ingevulde formulieren komen terecht op het Projectenbureau Haagse Musea en bij het betreffende museum waar de les is gevolgd. Hierdoor is het mogelijk de cultuurmenulessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ieder jaar vindt er een klankbordvergadering plaats waarvoor alle scholen een uitnodiging ontvangen. Na de lessen krijgt de leerkracht een brief uitgedeeld waarop staat hoe dit werkt, het is altijd vrijblijvend om hier aan deel te nemen.

Menu 1

Menu 2

Menu 3